>

Telefoninių pokalbių įrašų duomenų tvarkymas

Telefoninių pokalbių įrašų duomenų tvarkymas

Policijoje įrašomi telefoniniai pokalbiai, Jums paskambinus į policiją bendruoju policijos telefono numeriu 8 700 60000 arba telefonu +370 5 271 6444, jei skambinate iš užsienio (toliau – bendrasis policijos telefono numeris), arba Jums bendraujant su policijos darbuotoju, kuris naudojasi tarnybiniu telefonu su pokalbių įrašymo funkcija. Paprastai tokiais telefonais naudojasi į gautus pranešimus apie įvykius reaguojantys ir juos apdorojantys policijos pareigūnai.

Darydami telefoninių pokalbių įrašus ir tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau — Reglamentas), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu patvirtintų Policijos darbuotojų telefoninių pokalbių su asmenimis įrašų duomenų tvarkymo policijos įstaigose taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą.

Policijos darbuotojų telefoninių pokalbių su asmenimis įrašų duomenų tvarkymo policijos įstaigose taisykles galite rasti čia

Telefoninių pokalbių įrašų duomenų valdytojas – policijos įstaiga, kurios valdomais ir naudojamais stacionariais ar mobiliaisiais (judriojo ryšio) telefonais įrašomas Jūsų telefoninis pokalbis su policijos darbuotoju.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Telefoninių pokalbių įrašus darome ir telefoninių pokalbių įrašų duomenis policijos įstaigose tvarkome siekdami užtikrinti:
    • asmenų aptarnavimo telefonu kokybę;
    • asmenų prašymų, paklausimų ir skundų nagrinėjimo objektyvumą;
    • policijos darbuotojų tinkamą funkcijų vykdymą reaguojant į telefonu gautus pranešimus apie įvykius;
    • procesinių veiksmų fiksavimą.

Tvarkomų asmens duomenų sąrašas

Vykstant telefoniniam pokalbiui darome telefoninio pokalbio garso įrašą, kuriame užfiksuojami telefoninio pokalbio dalyvių balsai ir tie asmens duomenys, kuriuos Jūs arba policijos darbuotojas pateikiate per telefoninį pokalbį, taip pat kartu su telefoninio pokalbio įrašu fiksuojame ir saugome telefono numerius, į kurį ir iš kurio skambinta, skambučio datą, laiką bei trukmę.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Telefoninio pokalbio įrašą darome ir telefoninio pokalbio įrašo duomenis tvarkome gavę Jūsų sutikimą, vadovaudamiesi Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu. Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti, kad telefoninis pokalbis būtų įrašomas ir atitinkamai būtų tvarkomi tokio telefoninio pokalbio įrašo duomenys. Apie tai, kad daromas telefoninio pokalbio įrašas ir tvarkomi su šiuo pokalbiu susiję asmens duomenys arba ketinama tai daryti, Jūs būsite informuotas iš anksto prieš pradedant telefoninį pokalbį arba vos jį pradėjus. Jei apie telefoninio pokalbio įrašymą buvote informuotas automatiniu iš anksto įrašytu pranešimu ir Jūs nesutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, telefoninio pokalbio nepradėkite, o jei apie telefoninio pokalbio įrašymą buvote informuotas policijos darbuotojo telefoninio pokalbio pradžioje ir Jūs nesutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų telefoninio pokalbio įrašo duomenys, – telefoninio pokalbio toliau netęskite. Tokiu atveju, siekdamas iš policijos gauti atitinkamą paslaugą arba išspręsti kitą Jums rūpimą klausimą, į policija turėtumėte kreiptis kitais būdais (tiesiogiai atvykti į policijos įstaigą, kreiptis raštu ar pan.).

Taip pat informuojame, kad Jums davus sutikimą dėl telefoninio pokalbio įrašymo ir telefoninio pokalbio įrašo duomenų tvarkymo, Jūs turite teisę šį sutikimą bet kuriuo metu atšaukti ir pareikalauti, kad būtų ištrinti su Jumis susiję sutikimo pagrindu tvarkyti telefoninio pokalbio įrašo duomenys.

Asmens duomenų saugojimo terminas 

Jums paskambinus į policiją bendruoju policijos telefono numeriu ir įrašius Jūsų telefoninį pokalbį su policijos darbuotoju, šį įrašą kartu su telefoninio pokalbio įrašo duomenimis saugosime 12 mėnesių. Jei telefonu bendraujate su policijos darbuotoju, kuris naudojasi kitu tarnybinio telefono numeriu, kuriam teikiama pokalbių įrašymo funkcija, telefoninio pokalbio įrašas kartu su telefoninio pokalbio įrašo duomenimis gali būti saugomas nuo 3 iki 12 mėnesių, priklausomai nuo naudojamo telefono, jam nustatytų techninių parametrų ir pokalbių įrašymo paslaugos teikėjo techninių galimybių. Pasibaigus numatytiems saugojimo terminams telefoninių pokalbių įrašai kartu su kitais duomenimis automatiškai sunaikinami.

Asmens duomenų teikimas

Jūsų telefoninio pokalbio įrašo duomenys gali būti teikiami ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Kitiems tretiesiems asmenims policijoje užfiksuoti telefoninio pokalbio įrašo duomenys gali būti teikiami tik nustačius teisėtą asmens duomenų tvarkymo tikslą, tik tokios apimties, kurios reikia šiam tikslui pasiekti, ir tik tuo atveju, jei telefoninių pokalbių įrašų duomenų teikimas (gavimas) atitinka bent vieną Reglamento 6 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygą.

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas turi Reglamento III skyriuje nurodytas teises tiek, kiek jos konkrečiu atveju gali būti įgyvendintos, atsižvelgiant į telefoninių pokalbių įrašų duomenų tvarkymo ypatumus. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka nustatyta Asmens duomenų tvarkymo policijos įstaigose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 5-V-286 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“, kurios skelbiamos policijos interneto svetainėje https://policija.lrv.lt/, pasirinkus skiltį „Administracinė informacija – Asmens duomenų apsauga“. Duomenų subjektas, norėdamas susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyme policijos įstaigai papildomai turi nurodyti telefono numerį, iš kurio jis skambino policijai arba į kurį jam skambino policijos darbuotojas, arba telefono numerį, iš kurio jam skambino policijos darbuotojas arba į kurį jis skambino policijai, ir telefoninio pokalbio datą bei laiką tam, kad galėtume surasti ir duomenų subjektui pateikti jį dominantį telefoninio pokalbio įrašą.

Duomenų subjektas taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas: L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, interneto svetainės adresas: https://vdai.lrv.lt/), tačiau prieš tai darant pirmiausia rekomenduojame susisiekti su mumis. Visais Jus dominančiais klausimais dėl telefoninių pokalbių įrašų duomenų tvarkymo galite kreiptis į Lietuvos policijos duomenų apsaugos pareigūną el. p. [email protected].

Atnaujinimo data: 2023-12-04