Tinkamas pareigų atlikimas iš policijos darbuotojų dažnai pareikalauja ne tik fizinių, bet ir daug dvasinių jėgų. Palaikant visuomenės gyvenimo tvarką, sprendžiant konfliktines situacijas, pagelbstint nukentėjusiems ar drausminant nusižengusiuosius reikia daug taktiškumo, kantrybės, ištvermės. Įtampa, stresas dažnai tampa nuolatiniais palydovais.

Algirdas Toliatas

Lietuvos policijos kapelionas

Kapeliono tarnavimo tikslas yra pagelbėti pareigūnams atsinaujinti dvasioje, atsigręžti į tikrųjų vertybių šaltinius, stiprinančius žmogų gyvenimo kelyje.

Kapelionas visada pasirengęs

 • išklausyti bei dalytis džiaugsmu ar skausmu;
 • aptarti dvasios gyvenimo klausimus, kartu eiti savęs ir Dievo pažinimo keliu;
 • pagelbėti kritinėmis akimirkomis;
 • paaiškinti religinio gyvenimo principus;
 • organizuoti tikintiesiems apeigas;
 • aplankyti ligonius;
 • patarti ar tarpininkauti sprendžiant šeimos problemas.

Visi asmeniniai pokalbiai yra konfidencialūs.

Kreipkitės į kapelioną asmeniškai

AdresasTelefono Nr.Mobilaus tel. Nr.El. paštas
904 kab., Saltoniškių 19, Vilnius(8 5) 271 9916 (59916)8 676 46223[email protected]

Lietuvos policijos kapeliono pareigos

 1. Koordinuoti kunigų, bendradarbiaujančių su policijos įstaigomis, veiklą, derinti ją su bažnytine vyresnybe, palaikyti ryšius su kitų statutinių įstaigų kapelionais.
 2. Konsultuoti policijos pareigūnus katalikybės ir etikos klausimais.
 3. Patarti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams ir jų šeimų nariams dvasiniais klausimais.
 4. Švenčių, sukakčių progomis ar prašant policijos pareigūnams aukoti šv. Mišias, teikti sakramentus, vadovauti laidotuvių ir kitoms pamaldoms.
 5. Vadovauti religinėms apeigoms policijos renginiuose (kalbėti invokacijos maldą, šventinti pastatus ir kt.).
 6. Organizuoti renginius (rekolekcijas, susitikimus, paskaitas, seminarus, kursus), skirtus policijos pareigūnų ir jų šeimų moralei bei sąmoningumui ugdyti.
 7. Lankyti sergančius ar sužeistus policijos pareigūnus namuose ir ligoninėse.
 8. Policijos pareigūno mirties atveju dvasiškai palaikyti jo šeimą.
 9. Bendradarbiauti su policijos padaliniais rengiant policijos pareigūnų mokymus stresinių situacijų valdymo, etikos, šeimos gyvenimo temomis ir kursus pareigūnams, išleidžiamiems į pensiją.
 10. Dalyvauti Policijos departamento padalinių veikloje, sprendžiant pareigūnų etikos ir moralės klausimus.
 11. Ugdyti policininkų atsakomybę bei sąžiningumą ir padėti jiems gerai atlikti savo pareigas.
 12. Atlikti kitas kunigui deramas funkcijas Policijos departamento vadovybės ar policijos įstaigų prašymu.

Atnaujinimo data: 2023-12-04