Vizų informacinė sistema

Vizų informacinė sistema yra didžiausia duomenų bazė, apimanti informaciją, įskaitant fotografijas ir pirštų antspaudus, apie pareiškėjus trumpam buvimui Šengeno zonoje. Vizų informacinė sistema sudaro sąlygas Šengeno valstybėms keistis vizų duomenimis šiuo tikslu naudojant sistemą, kuri sujungia ne Europos Sąjungos valstybėse įsikūrusių Šengeno valstybių konsulatus ir visų Šengeno valstybių išorės sienų perėjimo punktus. Vizų informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys, susiję su prašymais dėl trumpalaikių vizų apsilankymo Šengeno erdvėje arba jos kirtimo tikslais. Vizų informacinė sistema sudaro sąlygas pasienio institucijoms, pasinaudojant biometriniais duomenimis, patikrinti, ar vizą pateikiantis asmuo yra teisėtas jos turėtojas, ir nustatyti asmenis, neturinčius dokumentų arba turinčius suklastotus dokumentus.

Sistema buvo sukurta pagal Tarybos sprendimą 2004/512/EB ir Reglamentą (EC) 767/2008 (Vizų reglamentas).

Į Vizų informacinę sistemą gali būti registruojami tik duomenys apie vizos prašantį asmenį, jo vizos, nuotraukos, pirštų atspaudai, nuorodos į kitus prašymus ir jį lydinčių asmenų prašymų išduoti vizas dokumentai. Prieiga prie Vizų informacinės sistemos siekiant įrašyti, pakeisti arba ištrinti duomenis suteikiama tik valstybių narių vizas išduodančioms institucijoms, o galimybė susipažinti su duomenimis suteikiama vizas išduodančioms institucijoms ir institucijoms, kurios yra kompetentingos atlikti patikrinimus išorės sienų perėjimo punktuose, imigracijos patikrinimus ir kurioms priskirta kompetencija prieglobsčio srityje. Tam tikromis sąlygomis nacionalinės kompetentingos policijos institucijos ir Europolas gali prašyti leisti susipažinti su į Vizų informacinę sistemą įrašytais duomenimis nusikalstamų ir teroristinių veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais.

Platesnė informacija ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Atnaujinimo data: 2023-12-04