>

Europos Sąjungos politikos ciklas – EMPACT

EMPACT 2022+ Fighting crime together

EMPACT yra Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis daugiadalykė platforma. Ji grindžiama integruotu požiūriu į Europos Sąjungos (toliau – ES) vidaus saugumą, apimančiu išorinių ES sienų kontrolės institucijų, policijos, muitinių ir teismų bendradarbiavimą, informacijos valdymo, inovacijų, mokymo, prevencijos ir ES vidaus saugumo išorinio aspekto veiksmus, įskaitant, kai aktualu, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę.

Pirmasis sutrumpintas kovos su organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu ES politikos ciklas buvo įgyvendinamas dar 2012–2013 m. Paskui, 2014–2017 m. ir 2018–2021 m., remiantis ES prioritetais kovos su nusikalstamumu srityje, buvo įgyvendinami du jau visapusiški ES politikos ciklai. Per šiuos raidos etapus EMPACT tapo ES flagmanu daugiadalykiam teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui kovojant su sunkių formų ir organizuotu nusikalstamumu ES. 

2021 m. ES Taryba priėmė sprendimą dėl nuolatinio ES politikos ciklo tęsinio – EMPACT 2022+. 
Šio daugiamečio EMPACT ciklo tikslas – nuosekliai ir metodiškai kovoti su ES kylančiomis didžiausiomis organizuoto ir sunkių formų tarptautinio nusikalstamumo grėsmėmis, gerinant ir stiprinant ES valstybių narių, institucijų, įstaigų ir agentūrų bendradarbiavimą, taip pat bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis, įskaitant, kai aktualu, privatųjį sektorių.

Pagrindiniai šio ciklo elementai:

• žvalgybos informacija grindžiamas, į ateitį orientuotas tikslinis požiūris į nusikalstamumo kontrolę, daugiausia dėmesio skiriant ilgalaikių ir atsirandančių nusikalstamumo problemų ar rizikos nustatymui, analizei ir valdymui;
• integracinis pobūdis: valstybių narių, ES institucijų, įstaigų ir agentūrų, atitinkamų trečiųjų valstybių ir organizacijų (viešųjų ir privačiųjų) kuo geresnis vienas kitą papildančių indėlių naudojimas ir derinimas remiantis partnerystės požiūriu;
• daugiadalykis, integruotas ir vientisas požiūris: klausimų spendimas visais lygmenimis, kuriais šiam reiškiniui gali būti daroma įtaka, naudojant prevencinio ir represinio pobūdžio priemones ir veiksmus, taip pat strateginio (siekiant daryti poveikį grėsmei) ir operatyvinio (siekiant paveikti organizuotas nusikalstamas grupuotes (tinklus) ir nusikaltėlius) pobūdžio iniciatyvines ir reagavimo priemones.

ES Taryba nustatė šiuos ES kovos su sunkių formų ir organizuotu nusikalstamumu prioritetus EMPACT 2022+ (2022–2025 m.):

1.    Didelės rizikos nusikaltėlių tinklai
Prioriteto tikslas –  nustatyti ir sužlugdyti ES veikiančius didelės rizikos nusikaltėlių tinklus, pavyzdžiui, mafijos tipo, etnines ir šeimines organizacijas ir kitus struktūrinius tinklus, taip pat asmenis, atliekančius itin svarbų vaidmenį šiuose tinkluose, ypač daug dėmesio skiriant tiems nusikaltėlių tinklams, kurie, naudodami įvairias korupcines schemas, kenkia teisinei valstybei, tiems, kurie vykdo smurto veiksmus, įskaitant bauginimą, ir naudoja šaunamuosius ginklus, siekdami savo nusikalstamų tikslų, ir tiems, kurie plauna nusikalstamu būdu įgytas pajamas per paralelią pogrindinę finansų sistemą.

2.    Kibernetiniai išpuoliai
Prioriteto tikslas – kovoti su nusikaltėliais, rengiančiais kibernetinius išpuolius, visų pirma tais, kurie siūlo specializuotas nusikalstamo pobūdžio paslaugas internete.

3.    Prekyba žmonėmis
Prioriteto tikslas – sužlugdyti nusikaltėlių tinklus, užsiimančius prekyba žmonėmis visų formų išnaudojimo, įskaitant išnaudojimą darbe ir seksualinį išnaudojimą, tikslais, daugiausia dėmesio skiriant tiems, kurie išnaudoja nepilnamečius priverstinio nusikalstamumo tikslais, tiems, kurie naudoja smurtą arba juo grasina aukoms ir jų šeimoms, arba klaidina aukas imituodami oficialų išnaudojimą, tiems, kurie verbuoja bei reklamuoja aukas internete ir naudojasi skaitmenines paslaugas teikiančiais tarpininkais.

4.    Vaikų seksualinis išnaudojimas
Prioriteto tikslas – kovoti su prievarta prieš vaikus internete ir realiame gyvenime, įskaitant prievartos prieš vaikus medžiagos rengimą ir platinimą, taip pat vaikų seksualinį išnaudojimą internete.

5.    Neteisėtas migrantų gabenimas
Prioriteto tikslas – kovoti su nusikaltėlių tinklais, dalyvaujančiais vykdant neteisėtą migrantų gabenimą, visų pirma tais, kurie teikia tarpininkavimo paslaugas neteisėtiems migrantams pagrindiniuose migracijos maršrutuose kertant ES išorės sieną, ir tais, kurie dalyvauja sudarant palankesnes sąlygas antriniam judėjimui ir legalizuojant gyventojo statusą ES, daugiausia dėmesio skiriant tiems, kurių metodai kelią pavojų žmonių gyvybėms.

6.    Neteisėta prekyba narkotikais: 
•    kanapių, kokaino ir heroino gamyba, neteisėta prekyba jais ir jų platinimas 
Subprioriteto tikslai – nustatyti nusikaltėlių tinklus, dalyvaujančius vykdant didmeninę kanapių, kokaino ir heroino prekybą ES, ir kovoti su jais; kovoti su nusikaltėlių tinklais, dalyvaujančiais auginant, gaminant, perdirbant ir platinant kanapes, kokainą ir heroiną ES.
•    sintetinių narkotikų ir naujų psichoaktyviųjų medžiagų gamyba, prekyba jais ir jų platinimas
Subprioriteto tikslas – nustatyti nusikaltėlių tinklus, dalyvaujančius gaminant ir pasauliniu lygmeniu tiekiant sintetinius narkotikus ir naujas psichoaktyviąsias medžiagas ES, ir kovoti su jais.

7.    Sukčiavimas, ekonominiai ir finansiniai nusikaltimai: sukčiavimo internete schemos, sukčiavimas akcizų srityje, dingusio prekiautojo sukčiavimas Bendrijoje, intelektinės nuosavybės nusikaltimai, prekių klastojimas ir pinigų padirbinėjimas, nusikaltėlių lėšos, pinigų plovimas ir turto susigrąžinimas:
•    sukčiavimo internete schemos
Subprioriteto tikslas – kovoti su pavieniais nusikaltėliais ir nusikaltėlių tinklais, rengiančiais didelio masto sukčiavimo internete schemas, taip pat organizuojančiais sukčiavimo, susijusio su negrynosiomis mokėjimo priemonėmis, ir šių priemonių klastojimo veiklą siekiant apgauti privačius asmenis (įskaitant pažeidžiamus asmenis, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus asmenis), įmones ir viešojo sektoriaus organizacijas, visų pirma tas, kurių gaunamos pajamos siekia milijonus eurų kiekvienais metais, ir pasitelkiant interneto platformas, kad būtų padidintas jų aferų mastas ir jos pasiektų didelį aukų skaičių.
•    sukčiavimas akcizų srityje
Subprioriteto tikslas – kovoti su nusikaltėlių tinklais ir pavieniais nusikaltėliais, dalyvaujančiais vykdant didelio masto sukčiavimą akcizų srityje, daugiausia dėmesio skiriant neteisėtų tabako gaminių gamybai ir (arba) neteisėtai prekybai jais ES.
•    dingusio prekiautojo sukčiavimas Bendrijoje (sukčiavimas PVM)
Subprioriteto tikslas – sužlugdyti nusikaltėlių tinklų ir pavienių nusikalstamą veiklą vykdančių verslininkų, dalyvaujančių vykdant dingusio prekiautojo sukčiavimą Bendrijoje, pajėgumus.
•    intelektinės nuosavybės nusikaltimai, prekių klastojimas ir pinigų padirbinėjimas
Subprioriteto tikslas – kovoti su nusikaltėlių tinklais ir pavieniais nusikalstamą veiklą vykdančiais verslininkais, dalyvaujančiais vykdant intelektinės nuosavybės nusikaltimus ir gaminant, parduodant ar platinant (fiziškai ir internete) suklastotas prekes arba padirbtus pinigus, ir žlugdyti jų veiklą, ypač daug dėmesio skiriant prekėms, kurios yra kenksmingos vartotojų sveikatai ir saugai, aplinkai ir ES ekonomikai.
•    nusikaltėlių lėšos, pinigų plovimas ir turto susigrąžinimas
Subprioriteto tikslas – kovoti su nusikaltėlių tinklais ir pavieniais nusikaltėliais, nusikaltėlių lėšomis ir pinigų plovimu, žlugdyti jų veiklą, taip pat palengvinti turto susigrąžinimą, kad būtų veiksmingai konfiskuojamas nusikalstamu būdu gautas pelnas, visų pirma remiant automatinį finansinių tyrimų inicijavimą ir plėtojant turto susigrąžinimo kultūrą (rengiant mokymus ir dalijantis finansine žvalgybos informacija), daugiausia dėmesio skiriant pinigų plovimo sindikatams, siūlantiems pinigų plovimo paslaugas (įskaitant pinigų mulus ir prekyba grindžiamą pinigų plovimą), ir tiems nusikaltėlių tinklams, kurie plačiai naudoja atsirandančius naujus mokėjimo būdus nusikalstamu būdu gautoms pajamoms plauti arba jų nusikalstamu būdu gautoms pajamoms plauti per teisėtą arba paralelią pogrindinę finansų sistemą.

8.    Organizuoti turtiniai nusikaltimai
Prioriteto tikslas – išardyti nusikaltėlių tinklus, dalyvaujančius vykdant organizuotus įsilaužimus ir vagystes, organizuotus plėšimus, su motorinėmis transporto priemonėmis susijusius nusikaltimus ir neteisėtą prekybą kultūros vertybėmis, daugiausia dėmesio skiriant tiems tinklams, kurie yra itin judūs ir veikia visoje ES.

9.    Nusikaltimai aplinkai
Prioriteto tikslas – išardyti nusikaltėlių tinklus, dalyvaujančius vykdant visų formų nusikaltimus aplinkai, ypač daug dėmesio skiriant neteisėtai prekybai atliekomis ir laukiniais augalais bei gyvūnais, taip pat nusikaltėlių tinklams ir pavieniams nusikalstamą veiklą vykdantiems verslininkams, galintiems įsiskverbti į teisėto verslo struktūras aukštu lygmeniu arba steigti nuosavas bendroves, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos jų nusikaltimams vykdyti.

10.    Neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais
Prioriteto tikslas – kovoti su nusikaltėlių tinklais ir pavieniais nusikaltėliais, dalyvaujančiais neteisėtai prekiaujant šaunamaisiais ginklais, juos platinant ir naudojant.

EMPACT yra nuolatinė ir pagrindinė ES priemonė, skirta sustruktūrintam daugiadalykiam bendradarbiavimui, siekiant kovoti su organizuotu ir sunkiu tarptautiniu nusikalstamumu, kurį skatina valstybės narės ir kurį remia ES institucijos, įstaigos ir agentūros pagal savo atitinkamus įgaliojimus. EMPACT vykdoma ketverių metų ciklu ir susideda iš keturių etapų:

1 etapas. Europos Sąjungos sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimas
• Politikos rengimas remiantis Europos Sąjungos sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimu (toliau – ES SOCTA), iš kurio turi būti galima susidaryti išsamų vaizdą apie nusikalstamumo grėsmes, darančias poveikį ES.
• Atsižvelgiant į tai, kad nusikalstamumas sparčiai kinta, Europolas, bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis ir atitinkamomis ES agentūromis, ES Tarybai teikiamoje tarpinėje ataskaitoje toliau rengia naujų, kintančių ar kylančių grėsmių laikotarpio vidurio vertinimą, atsižvelgdamas į sutartus ES kovos su nusikalstamumu prioritetus.

2 etapas. Prioritetų nustatymas ir daugiamečio strateginio plano parengimas
• Šiame etape, remiantis patariamuoju politiniu dokumentu, grindžiamu ES SOCTA, ir atsižvelgiant į kitus strateginius dokumentus, vertinimus ir politiką, parengiamas ribotas skaičius prioritetų.
• Siekiant didinti nuoseklumą ir užtikrinti daugiadalykį, integruotą ir vientisą (apimantį prevencines ir represines priemones bei mokymą) požiūrį, kad būtų veiksmingai kovojama su prioritetuose nurodytomis grėsmėmis, parengiamas bendras daugiametis strateginis planas (toliau – BDSP), į kurį įtraukiami bendri horizontalieji strateginiai tikslai.

3 etapas. Metiniai operatyviniai veiksmų planai
• Metinių operatyvinių veiksmų planų (toliau – OVP), kuriuos reikia suderinti su BDSP apibrėžtais bendrais horizontaliaisiais strateginiais tikslais, rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena, siekiant pašalinti prioritetuose nurodytas grėsmes.
• Valstybės narės turi OVP nurodytus atitinkamus veiksmus integruoti į savo nacionalinius planus ir skirti reikiamų išteklių bendram ES požiūriui remti. Atitinkamos ES agentūros savo metinėse darbo programose turi įsipareigoti įgyvendinti pagal EMPACT parengtus veiksmus ir numatyti jiems lėšų biudžete.
• Kas šešis mėnesius stebima pažanga, padaryta įgyvendinant OVP. Pateikiama svarbiausių klausimų ir iššūkių santrauka, veiksmų būklės ir dalyvių iliustruojamoji lentelė.
• Be to, siekiant įvertinti, kokiu mastu pasiekti į OVP įtraukti bendri horizontalieji strateginiai tikslai ir papildomi tiksliniai strateginiai tikslai, atliekamas rezultatų laikotarpio vidurio ir galutinis vertinimas.

4 etapas. Nepriklausomas įvertinimas
• Kiekvieno EMPACT ciklo pabaigoje atliekamas nepriklausomas EMPACT įgyvendinimo ir jos rezultatų vertinimas. Po vertinimo priimamas informacija grįstas politinis sprendimas, vertinimu, kaip gairėmis, bus remiamasi kito EMPACT ciklo metu.

EMPACT ir Lietuva

Lietuvos teisėsaugos institucijos EMPACT veikloje aktyviai dalyvauja jau nuo pirmojo kovos su organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu ES politikos ciklo.

EMPACT 2022+ prioritetų įgyvendinimas Lietuvoje:

EMPACT rezultatai 

EMPACT Video (2020)
EMPACT Fact Sheets (2020)

Pranešimai spaudai 

2017 m. 

Europos teisėsaugos institucijos suvienijo jėgas kovoje su prekyba žmonėmis
52 pasaulio šalys suvienijo pajėgas kovoje su organizuotu nusikalstamumu
Stambi tarptautinė operacija, nukreipta į kovą su prekyba žmonėmis
Operacija "Drakonas" sudavė smūgį organizuotam nusikalstamumui 

2018 m.  

Europa susivienijo kovai su prekyba žmonėmis
Pasaulis taria NE sukčiavimams oro pervežimo sektoriuje 

2019 m.  

Vieninga Europos operacija kovoje su prekyba žmonėmis
70 suėmimų operacijoje prieš prekyba vaikais
Operacija, skirta sukčiavimams oro pervežimų sektoriuje 

2020 m.  

Ispanijoje iš vergijos išlaisvinti 8 lietuviai
Kovoje su prekyba žmonėmis - vieninga Europos operacija 

2021 m.  

Užkirstas kelias kenkėjiškų programų plitimui
Suduotas smūgis mobilioms ONG 
Vieninga operacija prieš prekybą žmonėmis
Kovoje su prekyba vaikais - stambi operacija
29 šalys suvienijo jėgas kovojant su prekyba žmonėmis

2022 m. 

Hakatono taikiniu tapo prekeiviai žmonėmis
Europos Sąjungos bendri veiksmai prieš žmonių išnaudojimą darbui
Įgyvendinta EMPACT priemonė „EAD Oro Uostai“

2023 m. 

Tarptautinės operacijos rezultatai: apsaugota 261 darbo išnaudojimo auka, sulaikyti 57 asmenys, įtariami prekyba žmonėmis

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-15