>

Direktyva 2015/413/ ES, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus

Europos Sąjungos valstybės narės įgyvendina 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/413, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus (OL 2015 L 68, p. 9) (toliau - Direktyva), nuostatas."

Direktyva siekiama pagerinti kelių eismo saugumą ES. Ja sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus (toliau - KET) ir užtikrinamas sankcijų už šiuos pažeidimus, padarytus kitoje valstybėje narėje nei pažeidimo vietos valstybė narė registruota transporto priemone, taikymas. Valstybių narių institucijos, tiriančios KET pažeidimų bylas turės galimybę gauti kitoje valstybėje narėje, nei buvo padarytas eismo saugumo taisyklių pažeidimas, registruotos transporto priemonės savininko ar valdytojo duomenis ir informuoti jį apie padarytą pažeidimą ir numatomą paskirti ar paskirtą baudą. Baudos už atitinkamos valstybės narės teritorijoje padarytus KET pažeidimus skiriamos pagal tos valstybės narės, kurioje padarytas pažeidimas, teisę.

Atnaujinimo data: 2023-12-04