>

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pranešėjas – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

Informacijos apie pažeidimus teikimas
Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.
 Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų.

JEI ESATE AR BUVOTE SUSIJĘ DARBO (TARNYBOS) ARBA SUTARTINIAIS SANTYKIAIS SU:

    •  Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir teritorinėmis policijos įstaigomis;
    •  Lietuvos Kriminalinės policijos biuru (toliau – LKPB);
    •  Lietuvos kelių policijos tarnyba (toliau – LKPT);
    •  Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centru (toliau – LPKTC);
    •  Lietuvos policijos mokykla (toliau – LPM);
    •  Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktine “Aras” (toliau – LPAOR „Aras“).


PASTEBĖJOTE galimus teisės pažeidimus šiose įstaigose, PRANEŠKITE apie:

1. galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
2. administracinį nusižengimą;
3. tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
4. šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
5. ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su šiomis įstaigomis.

APIE PAŽEIDIMĄ GALITE PRANEŠTI:

•  per vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus – elektroniniu paštu.
Užpildykite Pranešimo apie pažeidimą  formą  ir atsiųskite ją elektroniniu paštu:
[email protected] (dėl galimų pažeidimų Policijos departamente ir teritorinėse policijos įstaigose)
[email protected]      (dėl galimų pažeidimų LKPB)
[email protected]       (dėl galimų pažeidimų LKPT)
[email protected]        (dėl galimų pažeidimų LPKTC)
[email protected]       (dėl galimų pažeidimų LPM)
[email protected]       (dėl galimų pažeidimų LPAOR „Aras“)

Kilus klausimams - skambinkite tel. nr. 8 700 57899.

Teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Įstatymu.

Papildomi pranešimų apie pažeidimus teikimo būdai:
• kompetentingai institucijai (LR Prokuratūrai) tiesiogiai – el. p. [email protected]
• viešai (Įstatymo 4 str. 1 d. 3 p.)

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;
 • Informacijos apie pažeidimus policijos įstaigose teikimo ir tvarkymo aprašas.

Atnaujinimo data: 2023-12-04