>

Vaizdo duomenų tvarkymas

Dėl itin sparčios technologijų kaitos irnaujų iššūkių, su kuriais susiduria policijos pareigūnai vykdydami viešosios valdžios jiems pavestas funkcijas, privalome nuolat ieškoti pažangių ir veiksmingų būdų, kurie ne tik palengvintų mūsų kasdienį darbą, bet svarbiausia – leistų sutelkti turimus išteklius ir juos panaudoti prasmingai ir visuomenei naudingai veiklai, t. y. saugumo didinimui viešose erdvėse, greitam ir rezultatyviam sunkių ir labai sunkių nusikalstamų veikų atskleidimui, operatyviam reagavimui į nelaimingus atsitikimus, ekstremaliąsias situacijas ir stichines nelaimes,viešosios tvarkos užtikrinimui, viešojo intereso gynimui, otaip pat policijos pareigūnų veiklos skaidrumo ir apsaugos nuo nepagrįstų kaltinimų užtikrinimui, todėl tikslinga, o tam tikrais atvejais ir būtina, tvarkyti Jūsų vaizdo, esant poreikiui – vaizdo ir garso, duomenis.

Vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotus Jūsų duomenis tvarkome griežtai vadovaudamiesiVaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotų vaizdo duomenų tvarkymo policijos įstaigose taisyklėmis.

Informuojame, kad Jus galime užfiksuoti šiomis priemonėmis:

 • tarnybinėse transporto priemonėse įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis;

 • mobiliosiomis vaizdo stebėjimo kameromis, tvirtinamomis prie uniformos (angl. body camera);

 • stacionariomis vaizdo stebėjimo kameromis, įrengtomis pastatuose, jų teritorijose ar viešose vietose;

 • kitomis vaizdo stebėjimo priemonėmis, pavyzdžiui, tarnybiniais mobiliaisiais telefonais ar bepilotėmis skraidyklėmis.

Kiekvieną kartą rinkdami Jūsų vaizdo ar vaizdo ir garso duomenis, įsipareigojame tai daryti skaidriai, t. y. Jus apie tai iš anksto informuosime pranešdami žodžiu, ant tarnybinių automobilių langų užklijuotais informaciniais lipdukais, pakabintomis informacinėmis lentelėmis ar kitais teisės aktuose nustatytais ir Jums priimtinais būdais.

Jūsų vaizdo duomenų valdytojas – policijos įstaiga, kurios valdomomis vaizdo stebėjimo priemonėmis Jūs buvote užfiksuotas.Vis dėlto tam tikrais atvejais vaizdo duomenų stebėjimą galime atlikti ne vieni, o kartu su bendrais duomenų valdytojais. Šiuo metu pagal sutartis dėl bendro vaizdo duomenų valdymo kaip bendri duomenų valdytojai veikia:

 • Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija;

 • Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Kauno miesto savivaldybės administracija;
  Kauno miesto teritorijos stebėjimo vaizdo kameromis informacinis pranešimas

 • Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Jonavos rajono savivaldybės administracija;

 • Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Skuodo rajono savivaldybės administracija;

 • Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Plungės rajono savivaldybės administracija;

 • Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija;
  Šiauliųmiesto teritorijos stebėjimo vaizdo kameromis informacinis pranešimas

 • Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija;

 • Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio miesto seniūnija;

 • Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Joniškio rajono savivaldybės administracija;

 • Alytausapskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Birštono savivaldybės administracija.

Bet kuriuo atveju Jūsų vaizdo ar vaizdo ir garso duomenis tvarkysime tik siekdami užtikrinti:

 • asmenų teisių ir laisvių apsaugą;

 • viešąją tvarką ir visuomenės saugumą;

 • nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą;

 • asmenų gyvybės ir sveikatos apsaugą, fizinį ir psichologinį neliečiamumą;

 • saugų eismą;

 • policijos įstaigų pastatų (patalpų), teritorijų ir jose esančio materialiojo turto, įslaptintos informacijos apsaugą;

 • tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimą ir prevenciją.

Vaizdo duomenų saugojimo terminai:

 • tarnybinėse transporto priemonėse įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti duomenys saugomi automobilyje įrengtojeduomenų saugykloje nuo 15 iki 60 dienų;

 • mobiliosiomis vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti duomenys saugomi duomenų saugykloje nuo 60 iki 180 dienų;

 • stacionariomis vaizdo stebėjimo kameromis, įrengtomis policijos įstaigų pastatuose ir jų teritorijose, užfiksuoti duomenys saugomi įrengtose duomenų saugyklose nuo 30 iki 60 dienų;

 • kitomis vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuoti duomenys saugomi asmeninėje duomenų saugykloje iki 30 dienų.

Tais atvejais, kai vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuojamas įvykis, dėl kurio gali būti pradedamas ikiteisminis tyrimas arba administracinė teisena, vaizdo įrašas įkeliamas į atitinkamą registrą ar sistemą, kuriame saugojamas pagal tame registre ar sistemoje nustatytus saugojimo terminus.

Jūsų vaizdo duomenys tretiesiems asmenims bus teikiami tik pagal rašytinį prašymą atsakingam policijos įstaigos darbuotojui įvertinus prašyme nurodytus prašomų pateikti vaizdo duomenų tvarkymo tikslus, teikimo bei gavimo teisinius pagrindus ir apimtį.

Be abejonės susipažinti su savo vaizdo ar vaizdo ir garso duomenimis galėsite ir Jūs pats duomenų valdytojui (t. y. atitinkamai policijos įstaigai) pateikęs prašymą, kuriame prašome nurodyti prašomų pateikti duomenų apimtį ir kitą Jūsų prašymui įvykdyti reikalingą informaciją, kaip antai: data, laikas, vieta ir pan. Be to, Jūs galite įgyvendinti ir kitas duomenų subjektų teises, išdėstytas ankstesniame skyrelyje „Duomenų subjekto teisės“.

Siekdami nepažeisti kitų duomenų subjektų teisių, įgyvendindami Jūsų prašymą susipažinti su savo vaizdo ar vaizdo ir garso duomenimis, teikiamus duomenis apdorosime taip, kad būtų pašalinti ar modifikuoti trečiųjų asmenų atvaizdai, balsai, transporto priemonių valstybiniai numeriai ir kiti asmens duomenys.

Kaip užtikriname Jūsų vaizdo duomenų saugą?

 • atliekame poveikio duomenų apsaugai vertinimus ir konsultuojamės su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;

 • parenkame ir nuolat atnaujiname duomenų apsaugos priemones, atsižvelgdami į aktualius teisės aktų reikalavimus, duomenų ir informacinių technologijų saugumo standartus, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir duomenų apsaugos pareigūno rekomendacijas;

 • užtikriname, kad vaizdo duomenis tvarkantys policijos darbuotojai būtų supažindinti su asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir konfidencialumo principu bei jų laikytųsi, bendradarbiautų su duomenų apsaugos pareigūnu ir užtikrintų, kad vaizdo stebėjimo priemonės būtų techniškai tvarkingos, o apie sutrikimus būtų nedelsiant pranešama vaizdo stebėjimo priemonių prižiūrėtojui.

Atnaujinimo data: 2023-12-04