>

Pretendentų asmens duomenų tvarkymas

Asmenų, pretenduojančių į vidaus ar valstybės tarnybą ar darbą policijos įstaigoje, taip pat pageidaujančių mokytis Lietuvos policijos mokykloje, Lietuvos policijos mokyklos įvadinio mokymo kursuose ar kitoje švietimo įstaigoje (toliau – pretendentai), asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, pretendentui pateikus prašymą priimti į vidaus ar valstybės tarnybą ar darbą policijos įstaigoje arba prašymą dėl siuntimo į Lietuvos policijos mokyklą ar į kitą švietimo įstaigą išdavimo ir dokumentus, įrodančius atitiktį pareigybei ar priėmimui į Lietuvos policijos mokyklą ar į kitą švietimo įstaigą keliamiems reikalavimams.

Asmens duomenų valdytojas – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), juridinio asmens kodas 188785847, buveinės adresas Saltoniškių g. 19, 08105 Vilnius, tel.: 8 700 60000, el. paštas: [email protected].

Pretendentų asmens duomenis Lietuvos policijoje tvarko ir pretendentų atitiktį teisės aktų reikalavimams tikrina Policijos departamento personalo administravimo funkcijas atliekantys specialistai, o tolesnį pretendentų tikrinimą, esant poreikiui, pagal suformuotą užduotį atlieka Policijos departamento Imuniteto valdybos Korupcijos prevencijos ir analizės skyrius. Tam tikrus pretendentų asmens duomenis taip pat tvarko atrankos ar konkurso komisijų nariai, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti asmens duomenis. Kitiems policijos įstaigų darbuotojams prieiga prie pretendentų asmens duomenų nesuteikiama, išskyrus atvejus, kai asmens duomenis tvarkyti būtina ir tik tiek, kiek būtina, vykdant konkrečias policijos įstaigų darbuotojams pavestas funkcijas ar užduotis.

Pretendentų asmens duomenų tvarkymo Lietuvos policijoje atitiktį asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams prižiūri Lietuvos policijos duomenų apsaugos pareigūnas. Lietuvos policijos duomenų apsaugos pareigūnui klausimai dėl pretendentų asmens duomenų tvarkymo Lietuvos policijoje gali būti teikiami el. paštu [email protected].


Kokiais tikslais ir teisiniais pagrindais tvarkome pretendentų asmens duomenis?

Pretendentų asmens duomenis tvarkome siekdami šių tikslų:
    • išduoti siuntimą dalyvauti atrankoje į Lietuvos policijos mokyklą, siuntimą į įvadinio mokymo kursus Lietuvos policijos mokykloje ar siuntimą stoti į kitą švietimo įstaigą, organizuoti būsimų kursantų atranką ir juos priimti į Lietuvos policijos mokyklą;
    • įvertinti ir atrinkti pretendentą į laisvą pareigybę bei jį priimti (perkelti) į laimėtas pareigas;
    • patikrinti, ar pretendentas atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus stoti į Lietuvos policijos mokyklą ar į kitą švietimo įstaigą, eiti pareigoms ar atlikti darbo funkcijas policijos įstaigoje;
    • fiksuoti vertinimo atrankoje ar konkurse eigą, užtikrinti vertinimo kokybę, skaidrumą ir objektyvumą.

Pretendentų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b ir c punktais ir 9 straipsnio 2 dalies b punktu siekdami imtis veiksmų pretendento prašymu prieš sudarant darbo ar stojimo į vidaus tarnybą sutartį ir (ar) vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarime Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakyme Nr. 1V-645 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakyme Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarime Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose duomenų valdytojui nustatytas pareigas, susijusias su pretendentų priėmimu į vidaus ar valstybės tarnybą ar darbą policijos įstaigoje arba į Lietuvos policijos mokyklą ar į kitą švietimo įstaigą.


Iš kokių šaltinių gauname ir kokius pretendentų asmens duomenis tvarkome?

Iš pretendento, siekiančio mokytis Lietuvos policijos mokykloje ar stoti į kitą švietimo įstaigą, gaunami ir tvarkomi šie pretendento kartu su prašymu dėl siuntimo į Lietuvos policijos mokyklą ar į kitą švietimo įstaigą išdavimo pateikiami asmens duomenys: anketiniai ir paso arba asmens tapatybės kortelės duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, lytis, pilietybė, atvaizdas), kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris), duomenys apie vidurinį išsilavinimą (mokymo įstaiga, baigimo metai), anketoje (gyvenimo aprašyme) pateikti duomenys (darbo patirtis, ankstesnės darbovietės, išsilavinimas ir kvalifikacijos, užsienio kalbų mokėjimas, asmeninės savybės, atsakymai į anketoje nurodytus klausimus ir kita pretendento pateikta papildoma informacija), vairuotojo pažymėjimo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, vairuotojo pažymėjimo numeris). Pretendentui, siekiančiam mokytis Lietuvos policijos mokykloje ar stoti į kitą švietimo įstaigą, pasitikrinus sveikatą ir psichologinį tinkamumą vidaus tarnybai, iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos (toliau – CMEK) gaunama ir tvarkoma CMEK išvada dėl pretendento, siekiančio mokytis Lietuvos policijos mokykloje ar stoti į kitą švietimo įstaigą, sveikatos būklės ir psichologinio tinkamumo vidaus tarnybai. Vykstant atrankai į Lietuvos policijos mokyklą ar  atrankai dėl siuntimo į kitą švietimo įstaigą išdavimo, taip pat tvarkomi su fiziniu pasirengimu, kuris tikrinamas per atranką, susiję pretendento, siekiančio mokytis Lietuvos policijos mokykloje ar stoti į kitą švietimo įstaigą, duomenys (testuojamo pretendento vardas, pavardė, fizinių pratimų rezultatai, surinkti taškai ir jų suma, išvada apie testuojamo pretendento fizinio pasirengimo atitiktį (neatitiktį) nustatytiems fizinio pasirengimo reikalavimams).

Iš pretendento į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas gaunami ir tvarkomi šie pretendento kartu su prašymu leisti dalyvauti atrankoje pateikiami asmens duomenys: anketiniai ir paso arba asmens tapatybės kortelės duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, lytis, pilietybė, atvaizdas), nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, elektroninio pašto adresas, duomenys apie išsilavinimą, gyvenimo aprašyme pateikti duomenys ir kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pretendentas. Prireikus informacija gali būti tikrinama Valstybės tarnautojų registre ir (ar) Vidaus reikalų pareigūnų registre, pretendentas gali būti siunčiamas pasitikrinti sveikatos būklę CMEK, užsienio kalbos mokėjimą, gali būti tikrinama pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams ir papildomiems reikalavimams, taikomiems tai pareigybei, kurią užimti paskelbta atranka, ir tvarkomi su tuo susiję duomenys.

Iš kitų pretendentų gaunami ir tvarkomi šie pretendento kartu su prašymu priimti į pareigas policijos įstaigoje pateikiami asmens duomenys: anketiniai ir paso arba asmens tapatybės kortelės duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, lytis, pilietybė, atvaizdas), kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), pareigos, į kurias pretenduojama, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją (mokymo įstaiga, baigimo metai, studijų sritis, studijų kryptis, studijų programa, kvalifikacinis laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas), gyvenimo aprašyme pateikti duomenys (darbo patirtis, ankstesnės darbovietės, išsilavinimas ir kvalifikacijos, darbo kompiuteriu įgūdžiai, užsienio kalbų mokėjimas, kita pretendento pateikta papildoma informacija), užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento duomenys (informacija apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį), vairuotojo pažymėjimo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, vairuotojo pažymėjimo numeris), Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos duomenys (duomenys, susiję su teistumu, atsakomybės dėl darbo pareigų pažeidimų taikymu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje ir kt.) ir kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pretendentas. Atranką ar konkursą laimėjęs pretendentas taip pat pateikia sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Vykstant pretendento atrankai, daromas pokalbio su pretendentu skaitmeninis garso įrašas, o jei atranka organizuojama naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais, – skaitmeninis garso ir vaizdo įrašas. Laikmena su skaitmeniniu garso ir (ar) vaizdo įrašu ir pretendento atliktos užduotys (testai) pridedami prie protokolo su rezultatais ir teisės aktų nustatyta tvarka saugomi bei kitaip tvarkomi policijos įstaigoje.

Vykstant konkursui ar atrankai, asmens duomenys, reikalingi siekiant patikrinti, ar pretendentas atitinka Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, įvertinti jo patikimumą ir lojalumą Lietuvos valstybei, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatyta tvarka mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, laikantis Asmenų tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos policijos generalinio komisaro  2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 5-V-604 „Dėl Asmenų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Asmenų tikrinimo tvarkos aprašas), nustatytos tvarkos, renkami ir tikrinami policijos naudojamuose valstybės bei žinybiniuose registruose ir informacinėse sistemose (prireikus – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose), viešuose šaltinuose ir (ar) kreipiantis į kompetentingas valstybės institucijas (Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą ir pagal poreikį į kitas institucijas) dėl jų turimos informacijos pateikimo.

Jei, pretendentą skiriant į pareigas, nustatytas specialusis reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, papildomai tvarkomi Klausimyne, skirtame asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pretendento pateikti asmens duomenys: pretendento anketiniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gimimo vieta, pilietybė), kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai), duomenys apie šeimos narius, gimines ir kartu gyvenančius asmenis, gyvenamąją vietą, studijas, buvusias ir esamas darbovietes ir (ar) karinės tarnybos vietas, turtą ir pajamas, patraukimą administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn, ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir piliečiais, kita pretendento klausimyne pateikta reikšminga informacija (duomenys, susiję su teistumu, leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimu, informacija apie sveikatos būklę ir kt.); taip pat asmens, pretenduojančio gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, pateiktas Prašymas suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. Pretendento atitiktis šiems specialiesiems reikalavimams tikrinama vadovaujantis Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“, ir Asmenų, dirbančių arba pretenduojančių dirbti Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžiose policijos įstaigose, tikrinimo dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 5-V-441 „Dėl Asmenų, dirbančių ar pretenduojančių dirbti Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžiose policijos įstaigose, tikrinimo dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo dėl  teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.


Kiek laiko saugome pretendentų asmens duomenis?

Pretendentų asmens duomenis, pateikiamus su prašymu priimti į pareigas policijos įstaigoje, pretendentų konkurso protokolus ir kitus konkurso, atrankos ar priėmimo į pareigas be konkurso dokumentus saugome vienus metus po priėmimo procedūros termino pabaigos, vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ (toliau – Rodyklė), 7.5, 7.7 ir 7.8 papunkčiais, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų saugojimas būtinas siekiant išspręsti ginčą, išnagrinėti skundą, apsiginti nuo pareikštų reikalavimų ar pretenzijų arba esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Policijoje tikrintų pretendentų duomenis (išrašus) saugome Policijos projektų valdymo sistemos Asmenų tikrinimo modulyje 3 metus, vadovaudamiesi Asmenų tikrinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Pretendentui laimėjus konkursą ar atranką, protokolo išrašą ir kitus su jo tarnybos (darbo) policijos įstaigoje pradžia susijusius dokumentus ar jų kopijas saugome asmens byloje 10 metų po tarnybos (darbo) santykių pabaigos, vadovaudamiesi Rodyklės 7.2 papunkčiu.

Duomenys sunaikinami suėjus asmens duomenų saugojimo terminams arba nedelsiant po to, kai jie tampa nebereikalingi nustatytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams.


Kokios yra pretendento, kaip duomenų subjekto, teisės?

Pretendentas turi šias duomenų subjekto teises:
    • žinoti (būti informuotam) apie asmens duomenų tvarkymą;
    • susipažinti su policijoje tvarkomais savo asmens duomenimis;
    • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba papildyti neišsamius asmens duomenis;
    • reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
    • reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
    • reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba juos pateikti jam tiesiogiai patogia forma („teisė į asmens duomenų perkeliamumą“);
    • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Daugiau informacijos apie duomenų subjekto teises ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką pateikiama policijos interneto svetainėje https://policija.lrv.lt/, pasirinkus skiltį „Administracinė informacija – Asmens duomenų apsauga – Duomenų subjekto teisės“.

Atnaujinimo data: 2023-12-04