>

Duomenų subjekto teisės

Pagal Reglamentą (ES) 2016/679 Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

teisęžinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento(ES) 2016/679 12-14 str.)

 • Jūsų teisę būti informuotam įgyvendiname skelbdami asmens duomenų tvarkymo politiką. Jei vis dėlto neradote atsakymų į Jums rūpimus klausimus, kviečiame kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected].

teisę susipažinti su policijoje tvarkomais savo asmens duomenimis(Reglamento(ES) 2016/679 15 str.)

 • Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, bei teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, duomenų tvarkymo tikslais, asmens duomenų saugojimo laikotarpiu, Jūsų duomenų gavėjais ir pan.

 • Šią teisę galite įgyvendinti nemokamai, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, pavyzdžiui, jei teikiate pasikartojančio turinio, nepagrįstus ar neproporcingus prašymus.

 • Be to, tam tikrais atvejais galime atsisakyti pateikti Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kai duomenų atskleidimas galėtų pakenkti policijos vykdomai nusikalstamų veikų prevencijai ar tyrimui.

teisę reikalauti ištaisyti netikslius ir papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis(Reglamento(ES) 2016/679 16 str.)

 • Jei manote, kad tvarkome netikslią ar neteisingą informaciją apie Jus, turite teisę prašyti, kad šią informaciją patikslintume, ištaisytume ar papildytume.

teisę reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento(ES) 2016/679 17 str.)

 • Šia teise galite pasinaudoti, jei Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam buvo renkami ar kitaip tvarkomi, Jūs atšaukėte savo sutikimą (kai duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu), Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento(ES) 2016/679 21 str. 1 d. ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenys buvo tvarkyti neteisėtai arba Jūsų asmens duomenis turime ištrinti laikydamiesi Sąjungos ar nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.

 • Ši teisė gali būti neįgyvendinama tam tikrais teisės aktuose numatytais atvejais.

teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą(Reglamento(ES) 2016/679 18 str.)

 • Galite reikalauti, kad apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei Jūsų asmens duomenys yra netikslūs, Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, Jūsų asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo rinkti ar kitaip tvarkyti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, arba Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento (ES) 2016/679 21 str. 1 d., kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.

teisę į asmens duomenų perkeliamumą (Reglamento(ES) 2016/679 20 str.)

 • Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, Jūs turite teisę susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui. Jei Jūsų prašymas bus pagrįstas ir turėsime technines galimybes jam patenkinti, Jūsų asmens duomenis persiųsime Jums arba Jūsų nurodytam duomenų valdytojui.

teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (Reglamento(ES) 2016/679 21 str.)

 • Jūs turite teisę nesutikti dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenims, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Reglamento(ES) 2016/679 6 str. 1 d. e ar f punktais, nebent mes galėsime įrodyti, kad duomenis tvarkome dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

teisę atšaukti savo sutikimą (Reglamento(ES) 2016/679 7 str. 3 d.)

 • Jūs turite teisę atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymą grindžiame sutikimu.

teisę, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas (Reglamento(ES) 2016/679 22 str.)

 • Jūs turite teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris Jums panašiu būdu daro didelį poveikį.

teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (Reglamento(ES) 2016/679 77 str.)

 • Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame Reglamentą(ES) 2016/679 ar kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos, kaip tai padaryti, rasite adresu https://vdai.lrv.lt/.

Kaip galiu įgyvendinti savo teises?

Norėdamas įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, turite pateikti rašytinį prašymą tiesiogiai, atvykęs į Policijos departamentą ar jam pavaldžias policijos įstaigas, paštu arba elektroninėmis priemonėmis. Prašymas turi būti įskaitomas, Jūsų pasirašytas, jame turite nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ir informaciją apie tai, kokią iš pirma nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti. Jei dėl Jūsų teisių įgyvendinimo kreipiasi Jūsų atstovas, prašyme jis turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, informaciją, kad kreipiasi Jūsų vardu bei dėl kokių Jūsų teisių ir kokios apimties įgyvendinimo, taip pat pateikti atstovavimą liudijantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

Tam, kad galėtume įsitikinti, kad Jūs turite teisę įgyvendinti pirma nurodytas duomenų subjekto teises, prašome, kad pateikdamas prašymą patvirtintumėte savo tapatybę. Jei prašymą teikiate asmeniškai, atvykęs į policijos įstaigą, turėsite pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį asmens dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar kitą kompetentingų institucijų išduotą biometrinį asmens dokumentą); jei prašymą siunčiate paštu, prie jo turėsite pridėti savo paso, asmens tapatybės kortelės ar kito kompetentingų institucijų išduoto biometrinio asmens dokumento kopiją; jei prašymą teikiate elektroninių ryšių priemonėmis, jį turėsite pasirašyti elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pridėti savo paso, asmens tapatybės kortelės ar kito kompetentingų institucijų išduoto biometrinio asmens dokumento kopiją.

Prašymą galite užpildyti pasinaudodami mūsų parengtaprašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma.

  Atnaujinimo data: 2023-12-04