>

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslai

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslai

Siekdami įgyvendinti policijai keliamus uždavinius bei organizuodami savo veiklą, Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais teisiniais pagrindais:

 • Sąjungos arba nacionalinėje teisėje mums taikoma teisinė prievolė, kurią privalome įvykdyti, pavyzdžiui, privalome vykdyti Lietuvos Respublikos policijos įstatyme numatytas policijos funkcijas;

 • Jūsų duomenis turime tvarkyti tam, kad galėtume atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba tai būtina vykdant mums pavestas viešosios valdžios funkcijas,pavyzdžiui, siekdami užkardyti visuomenei pavojingas nusikalstamas veikas, tam tikslui galime pasitelkti vaizdo stebėjimo priemones;

 • mums gali prireikti Jūsų asmens duomenųsiekiant apsaugoti Jūsų gyvybinius interesus, pavyzdžiui, įtardami, kad Jūsų gyvybei gresia realus pavojus, ir norėdami Jus apsaugoti, galime rinkti Jūsų buvimo vietos ar kitus duomenis;

 • taip pat galime prašyti Jūsų sutikimo, pavyzdžiui, norėdami įrašyti tam tikrą telefoninį pokalbį kokybės užtikrinimo tikslais;

 • duomenų mums gali reikėti sutarties sudarymui ir jos vykdymui,pavyzdžiui, mums gali reikėti Jūsų sąskaitos duomenų, kad galėtume sumokėti už suteiktas paslaugas pagal viešųjų pirkimų sutartį;

 • mes galime turėti savo teisėtų interesų, pavyzdžiui, mūsų turto apsauga.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis siekiame šių tikslų:

 • užtikrinti žmogaus teis ir laisvių apsaugą;

 • užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką;

 • teikti neatidėliotiną pagalbą fiziškai ar psichiškai bejėgiškiems asmenims, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, administracinių nusižengimų, ekstremaliųjų situacijų ar panašių veiksnių;

 • vykdyti nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą;

 • vykdyti eismo automobilių keliais priežiūrą.

Be to, asmens duomenis policijos įstaigose galime tvarkyti ir kitais administracinio ir organizacinio pobūdžio tikslais, tokiais kaip skundų ir prašymų nagrinėjimas, asmenų informavimas, taip pat įdarbinimo ir atitikties teisės aktų reikalavimams užtikrinimo, vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo, personalo valdymo, apskaitos, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo, vidinės komunikacijos, sutarčių vykdymo ir kt.), policijos veiklos viešinimo ir panašiais tikslais.

Atnaujinimo data: 2023-12-04