>

Bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas?

Lietuvos policijoje Jūsų duomenis tvarkome automatizuotu ir neautomatizuotu būdu. Automatizuotu būdu tvarkomų asmens duomenų, išskyrus vaizdo/vaizdo ir garso duomenis, valdytojas yra Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), juridinio asmens kodas 188785847, buveinės adresasSaltoniškių g. 19, 08105 Vilnius, tel.: 8 700 60000, el. paštas: [email protected].Tuo tarpu neautomatizuotu būdu tvarkomų asmens duomenų susistemintose rinkmenose bei automatizuotu būdu tvarkomų vaizdo/vaizdo ir garso duomenų valdytojas yra ta policijos įstaiga, kurios žinioje yra atitinkami duomenys (nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones). Šių policijos įstaigų sąrašas pateiktas tituliniame internetinės svetainės http://policija.lrv.lt/ lape; kontaktiniai duomenys pasiekiami paspaudus ant atitinkamos policijos įstaigos nuorodos.

Automatizuotu būdu tvarkomus duomenis, kurių valdytojas yra Policijos departamentas,jo vardu tvarko Policijos departamentui pavaldžios policijos įstaigos, kurios veikia kaip duomenų tvarkytojai.

Kur tvarkome Jūsų duomenis?

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos policijos įstatymu, policijos uždaviniams įgyvendinti būtinus Jūsų duomenis tvarkome Policijos informacinėje sistemoje (POLIS) ir kituose žinybiniuose registruose ir informacinėse sistemose, o įstatymų nustatytais atvejais – valstybės registruose. Visų registrų ir informacin sistemų duomenų tvarkymas beišių duomenų valdytojai ir tvarkytojai reglamentuojami atitinkamų registrų ir sistemų nuostatais.

Jūsų duomenims tvarkyti esame įsteigę 13 viešųjų informacinių sistemų ir registrų, kuriuos valdo Policijos departamentas:

Be šių valstybės informacinių sistemų ir žinybinių registrų taip pat naudojamės kitomis vidinėmis sistemomis ir posistemiais tam, kad galėtume administruoti darbuotojų ir esant poreikiui kitų asmenų duomenis, užtikrinti sklandų darbą organizacijos viduje bei efektyvų keitimąsi informacija. Savarankiškai veikiančias vidines sistemas ir posistemius, kuriuose gali veikti ir kitos smulkesnės sistemų ir posistemių dalys, pagal jų paskirtį galima suskirstyti į šias funkcines grupes:

  • dokumentų valdymo, vidinės komunikacijos ir informacijos organizavimo bei teikimofunkcijai įgyvendinti naudojamePolicijos dokumentų valdymo sistemą, Policijos intranetą,stokipoliciją.lt portalą, POLIS naršyklę irPolicijos organizacinių paslaugų portalą;

  • projektų valdymo funkcijai įgyvendinti naudojame Policijos projektų valdymo sistemą (Redmine);

  • personalo valdymo funkcijai įgyvendinti naudojame Personalo posistemį, Kompiuterinių darbo vietų ir teisių administravimo sistemą, Tarnybinės uniforminės aprangos sistemą, Automobilių rezervavimo sistemą (ECOFLEET);

  • finansų valdymo funkcijai įgyvendinti naudojame Buhalterinės apskaitos ir biudžeto posistemį;

  • ataskaitų rengimo funkcijai įgyvendinti naudojame Ataskaitų sistemą;

  • viešųjų pirkimų valdymo funkcijai įgyvendinti naudojame Viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo programą (ECOCOST).

Su išsamia informacija apie Policijos departamento valdomus ir (ar) tvarkomus, taip pat apie policijos įstaigų tvarkomus valstybės ir žinybinius registrus bei informacines sistemas galite susipažinti adresu https://registrai.lt/.

Atnaujinimo data: 2023-12-04