ES direktyva

Direktyva 2015/413/ ES, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus

Europos Sąjungos valstybės narės įgyvendina 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/413, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus (OL 2015 L 68, p. 9) (toliau - Direktyva), nuostatas."

Direktyva siekiama pagerinti kelių eismo saugumą ES. Ja sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus (toliau - KET) ir užtikrinamas sankcijų už šiuos pažeidimus, padarytus kitoje valstybėje narėje nei pažeidimo vietos valstybė narė registruota transporto priemone, taikymas. Valstybių narių institucijos, tiriančios KET pažeidimų bylas turės galimybę gauti kitoje valstybėje narėje, nei buvo padarytas eismo saugumo taisyklių pažeidimas, registruotos transporto priemonės savininko ar valdytojo duomenis ir informuoti jį apie padarytą pažeidimą ir numatomą paskirti ar paskirtą baudą. Baudos už atitinkamos valstybės narės teritorijoje padarytus KET pažeidimus skiriamos pagal tos valstybės narės, kurioje padarytas pažeidimas, teisę.

  • leidžiamo greičio viršijimas (važiavimas didesniu greičiu, nei nustatytas konkrečiame kelyje ir konkrečios rūšies transporto priemonei pažeidimo vietos valstybėje narėje);
  • važiavimas neužsisegus saugos diržo (reikalavimo užsisegti saugos diržą arba naudoti specialias vaikų sėdynes, kaip numatyta 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvoje 91/671/EEB dėl privalomo saugos diržų ir specialių vaikų sėdynių naudojimo transporto priemonėse ir pažeidimo vietos valstybės narės teisėje, nesilaikymas);
  • važiavimas esant raudonam šviesoforo signalui (važiavimas esant raudonam šviesoforo signalui arba bet kokiam kitam atitinkamam sustoti reikalaujančiam signalui, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje);
  • vairavimas apsvaigus nuo alkoholio (vairavimas apsvaigus nuo alkoholio, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje);
  • vairavimas apsvaigus nuo narkotikų (vairavimas apsvaigus nuo narkotikų arba kitų panašų poveikį turinčių medžiagų, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje);
  • važiavimas be apsauginio šalmo (važiavimas be apsauginio šalmo, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje);
  • važiavimas draudžiama eismo juosta (neteisėtas naudojimasis kelio dalimi (pavyzdžiui, avarinio sustojimo juosta, viešajam transportui skirta juosta arba dėl spūsčių ar kelio darbų laikinai uždaryta juosta), kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje);
  • neteisėtas naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių įrenginiu vairuojant (neteisėtas naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių įrenginiu vairuojant, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje).

Valstybių narių institucijos, tiriančios KET pažeidimų bylas turės galimybę gauti kitoje valstybėje narėje, nei buvo padarytas eismo saugumo taisyklių pažeidimas, registruotos transporto priemonės savininko ar valdytojo duomenis atlikdamos automatizuotas paieškas kitų valstybių narių transporto priemonių duomenų bazėse.

Valstybė narė pradėjusi KET pažeidimo tyrimą, siunčia pranešimą transporto priemonės savininkui, valdytojui arba kitam nustatytam asmeniui, įtariamam pažeidimu, ir pagal savo teisę pateikia visą susijusią informaciją apie KET pažeidimo pobūdį, pažeidimo vietą, datą ir laiką, pažeisto nacionalinės teisės akto pavadinimą ir sankciją, taip pat, prireikus, duomenis apie įrenginį, kuriuo buvo nustatytas pažeidimas. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių, pranešimas, jei įmanoma, siunčiamas registracijos dokumentų kalba arba kuria nors iš valstybės narės, kurioje registruota transporto priemonė, oficialiųjų kalbų.

Vadovaujantis 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms nuostatomis ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3651 straipsniu, Lietuvoje yra pripažįstamos ES valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtos piniginės sankcijos dėl padarytų KET pažeidimų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24