Jungtinės Tautos

Universal Declaration of Human Rights, 1948
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija
LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. kovo 12 d nutarimu Nr.I-1136 įsipareigojo laikytis deklaracijos principų

Convention on Road Traffic, Vienna 1968
Kelių eismo Konvencija, Viena 1968
Įsigaliojo 1992.11.20

Convention on Road Signs and Signals, Vienna 1968
Kelio ženklų ir signalų konvencija, priimta 1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje
Įsigaliojo 1992.11.20

European Agreement Supplementing the Convention on Road Traffic, Geneva 1971
Europos Susitarimas, papildantis Kelių eismo konvenciją, pateiktą pasirašyti 1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje, Ženeva 1971
Įsigaliojo 1993.01.31

European Agreement Supplementing the Convention on Road Signs and Signals, Geneva 1971
Europos Susitarimas, papildantis kelio ženklų ir signalų konvenciją, pateiktą pasirašyti 1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje, priimtas 1971 m. gegužės 1 d. Ženevoje
Įsigaliojo 1993.01.31

Convention on Psychotropic Substances, Vienna 1971
1971 metų Psichotropinių medžiagų konvencija
Įsigaliojo 1994.05.29

Single Convention on Narcotics Drugs, 1961
1961 metų Bendroji  narkotinių medžiagų konvencija.
Įsigaliojo 1994.03.30

Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 1984
Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, 1984
Įsigaliojo 1996.03.02

United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, 1988
Konvencija dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, 1988
Įsigaliojo 1998.09.06
"VŽ" - 1998 Nr.38

Convention on prohibitions or restrictions on the use of certain conventional weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects (and protocols), 1980
Konvencija dėl tam tikrų įprastinių ginklų, kurie gali būti laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesirinktinai, naudojimo uždraudimo arba apribojimo, 1980
I protokolas dėl neaptinkamų dalelių.
II protokolas dėl minų, minų-spąstų ir kitų įtaisų naudojimo uždraudimo arba apribojimo
III protokolas dėl padegamųjų ginklų naudojimo apribojimo ir uždraudimo
IV protokolas dėl apakinančių lazerinių ginklų
Įsigaliojo 1998.12.03
"VŽ" - 1998 Nr.83

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998
Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas, priimtas 1998 m. liepos 17 d. Jungtinių Tautų diplomatinėje įgaliotųjų atstovų konferencijoje, skirtoje Tarptautinio baudžiamojo teismo įsteigimui
Pasirašytas 1998.12.10
Įsigalioja 2003.08.01
"V.Ž." - 2003 Nr.49

International Convention Against the Taking of Hostages
Tarptautinė konvencija dėl kovos su įkaitų ėmimu, sudaryta 1979 m. gruodžio 18 d.
Įsigaliojo 2001.03.04
"VŽ" - 2000 Nr.108

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, New York, 14 December 1973
Konvencija dėl nusikaltimų, padarytų tarptautiniu mastu saugomiems asmenims, įskaitant diplomatus, prevencijos ir baudimo už juos
Įsigaliojo 2002.11.22
"VŽ" - 2002 Nr.97

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted on 9 December 1999
Tarptautinė konvencija dėl kovos su terorizmo finansavimu
Įsigaliojo 2003.03.22
V.Ž." - 2003 Nr.8

United Nations Convention against Transnational Organized Crime, New York, 15 November 2000
Jungtinių Tautų konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą
Pasirašyta 2000.12.13
Įsigaliojo 2003.09.29
"V.Ž." - 2002 m. Nr. 51

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, New York, 15 November 2000
Protokolas dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildantis Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą
Pasirašytas 2002.04.25
Įsigaliojo 2003.12.25
"V.Ž." - 2003 m. Nr. 49

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, New York, 15 November 2000
Protokolas dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, papildantis Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą
Pasirašytas 2002.04.25
Įsigaliojo 2004.01.28
"V.Ž." - 2003 m. Nr. 49

International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings
Tarptautinė konvencija dėl kovos su teroristų vykdomais sprogdinimais
Niujorkas, 1997.12.15
Pasirašyta 1998.06.08
Įsigaliojo 2004.04.16
"V.Ž." - 2004 m. Nr. 36

Amendment to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (with Protocols I, II and III) (CCW)
Jungtinių Tautų 1980 m. Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų, kurie gali būti laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesirinktinai, naudojimo uždraudimo arba apribojimo 1 straipsnio pakeitimas
Ženeva, 2001.12.21
Įsigaliojo 2004.05.18
„V.Ž." - 2003 m. Nr. 28

International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol
Tarptautinė konvencija dėl kovos su pinigų padirbinėjimu ir jos protokolai
Ženeva, 1929.04.20
Įsigaliojo 2004.07.01
„V.Ž." - 2004 m. Nr. 40

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvinis protokolas dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography
Niujorkas, 2000 m. gegužės 25 d.
Įsigaliojo 2004.09.05
„V.Ž" - 2004 m. Nr. 108

Konvencija dėl specialiųjų misijų
Convention on Special Missions
Niujorkas, 1969 m. gruodžio 8 d.
Įsigaliojo 2004.09.04
„V.Ž." - 2004 m. Nr. 108

Protokolas prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių bei komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildantis Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą
Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, New York, 31 May 2001
Pasirašytas 2002.12.12
Įsigaliojo 2005.07.03
„V.Ž." - 2005 Nr.12

Jungtinių Tautų 1980 metų konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų, kurie gali būti laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesirinktinai, naudojimo uždraudimo arba apribojimo Protokolas dėl likusių nuo karo sprogmenų (V protokolas)
Protocol to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effect (Protocol V, entitled Protocol on explosive remnants of war)
Pasirašytas Ženevoje 2003 m. lapkričio 28 d.
Įsigaliojo 2006.11.12
Ratifikuotas 2004.06.29 Nr. IX-2298
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2004 m. Nr. 122

Tarptautinė konvencija dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
Niujorkas, 2006-12-20.
Lietuvos Respublikai įsigalioja 2013-09-13.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2013 m. balandžio 23 d. įstatymu Nr. XII-254.
Skelbta „Valstybės žiniose" 2013 m. Nr. 83-4150.

Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvus protokolas
Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Priimtas Niujorke 2002-12-18.
Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2014-02-19.
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2013 m. gruodžio 3 d. įstatymu Nr. XII-630.
Skelbtas 2014-02-05 TAR, Dok. Nr. 1082.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24