Eil. Nr.

Projektas

Fondo / Programos pavadinimas

Projekto vykdytojas (-ai)

Projekto partneriai

Projekto trukmė

Projekto vertė

Projekto tikslas

1.Specialiojo policijos atašė Jungtinėje Karalystėje pareigybės funkcijų veiksmingumo užtikrinimas

Prisitaikymo prie „Brexito“ rezervas, priemonė Nr. 15.1.1-CPVA-V-205

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos


-
2020-01-01 2023-10-31508 536,37 Eur
Užtikrinti dvišalių Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Karalystės ryšių plėtojimą bei viešojo saugumo didinimą.

2.

Policijos paimtų daiktų administravimo informacinės sistemos sukūrimas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 20142020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2021-08-01 – 2022-12-31

350 337,92 Eur

Įsigyti ir įdiegti programinę įrangą, skirtą policijos paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, ir daiktinių įrodymų apskaitai ir valdymui.

3.

Policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, stažuotės ES valstybėse narėse,

II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-09-01 – 2022-08-31

233 579,45 Eur

Diegti ir gilinti policijos sistemos darbuotojų vadybines ir lyderystės žinias integruojant ir Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių gerąją patirtį.

4.

Dvišalio ir daugiašalio policijos bendradarbiavimo mokymai, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Lietuvos policijos mokykla

-

2020-01-01 – 2022-12-31

131 503,53 Eur

Užtikrinti tinkamą teisėsaugos pareigūnų pasirengimą įgyvendinti Šengeno teisyno nuostatas prie vidinių ES valstybių sienų.

5.

Europos keitimosi informacija modelio (EKIM) rekomendacijų įgyvendinimas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2018-08-06 – 2022-12-31

133 332 Eur

Stiprinti Lietuvos policijos sistemos darbuotojų tarptautinio bendradarbiavimo gebėjimus, gerinti informuotumą keitimosi informacija srityje ir gerinti keitimosi informacija bei duomenimis kokybę. Keitimasis informacija yra itin aktuali sritis, akcentuojama įvairaus pobūdžio ES dokumentuose.

6.

Pajėgumų stiprinimas užkardant, atskleidžiant ir tiriant elektroninius nusikaltimus, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-05-01 – 2022-12-31

1 019 652,48 Eur

Informacija neviešinama

7.

Teisėsaugos institucijų

universalios duomenų paieškos sistemos (naršyklės) sukūrimas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-07-01 – 2022-12-31

243 331,80 Eur

Sukurti universaliai duomenų paieškos sistemai reikalingas integracines sąsajas.

8.

Laboratorinės įrangos, skirtos balistiniams, daktiloskopiniams, DNR ir kitiems tyrimams, įsigijimas, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2019-10-01 – 2022-12-31

606 591,68 Eur

Įsigyti šiuolaikinę laboratorinę įrangą, skirtą daktiloskopiniams, įrankių pėdsakų, dezoksiribonukleino rūgšties tyrimams atlikti.

9.

Specializuoti policijos pareigūnų mokymai kriminalistinių tyrimų srityje, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-01-01 – 2022-12-31

46 617,95 Eur

Kelti kriminalistinių tyrimų padalinių darbuotojų, dalyvaujančių vykdant nusikalstamumo prevenciją ir kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, kvalifikaciją.

10.

Policijos pareigūnų mokymas, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-01-01 – 2022-12-31

225 773,50 Eur

Tobulinti policijos pareigūnų teorines žinias ir praktinius įgūdžius, būtinus užtikrinti ES išorės sienų veiksmingą ir efektyvią kontrolę, įskaitant nelegalios migracijos klausimų sprendimą bei sklandų išorės sienų kirtimą pagal Šengeno acquis reikalavimus, apmokyti dirbti su naujomis technologijomis ir standartais.

11.

Neteisėtos tarptautinės narkotikų apyvartos kontrolės stiprinimas, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-05-01 – 2022-12-31

439 961,77 Eur

Stiprinti policijos pajėgumus užtikrinant tarptautinės narkotikų apyvartos kontrolę bei kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu.

12.

Stacionarios transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo sistemos įdiegimas pasienyje ir visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras

-

2020-08-01 2022-12-31

741 924,92 Eur

Išplėsti ir patobulinti Stacionarią transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo sistemą pasienyje ir visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

13.

Signalų priėmimo ir apdorojimo sistemų įsigijimas, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-10-01 2022-12-31

398 455,70 Eur

Stiprinti policijos pareigūnų galimybes reaguoti į Specialiosios tranzito schemos (toliau – STS) pažeidimus ir gerinti nusikalstamų veikų prevencijos, užkardymo ir tyrimo efektyvumą, įgyvendinant STS funkcijas.

14.

Keleivių duomenų įrašų (PNR) tvarkymo

sistemos plėtra, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2021-03-01 2022-12-31

635 792,60 Eur

Tęsti keleivių duomenų įrašų sistemos funkcionalumų ir keleivio duomenų įrašo tvarkymo procesų plėtrą, užtikrinant tinkamą Transporto veiklos pagrindų įstatyme numatytų įpareigojimų įgyvendinimą.

15.

Sekimo padalinių bendradarbiavimas Šengeno erdvėje

ISF-Police

Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Pagrindinis projekto partneris – Čekijos Respublikos policija. Kiti partneriai: Suomijos

Respublikos policija, Latvijos Respublikos policija, Lenkijos Respublikos policija, Maltos

Respublikos policija, Estijos Respublikos policija, EUROPOL

2020-09-08 – 2023-08-31

405 722,60 Eur

Stiprinti bendradarbiavimą tarp skirtingų valstybių sekimą vykdančių

policijos institucijų, kurias vienija Sekimo bendradarbiavimo grupė

(Surveillance Cooperation Group). Organizuoti bendras sekimo per

sienas pratybas, mokymus, konferencijas siekiant keistis žiniomis,

gerąja praktika, išsiaiškinti problematiką vykdant sekimą užsienio

valstybėse ar perduodant sekti sekamąjį kitų valstybių sekimo padaliniams.

16.

DARLENE: Teisėsaugos institucijų papildytos realybės ekosistema

ES Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Tyrimų ir inovacijų partneriai:

The Centre for Research and Technology-Hellas (CERTH)

(koordinatorius) – Graikija, The Foundation for Research and Technology - Hellas

(FORTH) (techninis projekto valdymas) – Graikija, Universitat Autonoma de Barcelona – Ispanija, The Center for Security Studies (KEMEA) – Graikija.

Pramonės įmonės:

THALES SA (saugumo ir gynybos technologijų įmonių grupė)

– Prancūzija, GLASSUP (startuolis, kuriantis papildytos realybės

technologijas ir išmaniuosius akinius) – Italija, TRILATERAL (socialinių mokslinių tyrimų agentūra) – Airija. Teisėsaugos ir viešojo administravimo institucijos: ERTZAINTZA – Ispanijos, Baskų regiono policija, Valensijos regiono policija, Ispanija, Portugalijos teisingumo ministerija, Portugalija, Izraelio nacionalinė policija, Izraelis,Lietuvos policija, Lietuva.

Šioje stadijoje sutikimą dalyvauti projekte yra pareiškę tyrimų ir

inovacijų partneriai bei pramonės įmonės. Teisėsaugos ir viešojo

administravimo įmonės vertina galimybes prisijungti įgyvendinant

projektą

2020-09-01 – 2023-08-31

148 250 Eur

Sukurti technologijas teisėsaugos institucijoms

naudojant papildytosios realybės technologijas:

1. Pagerinti stebėjimą masinių renginių metu, įskaitant riaušes, viešus

renginius, futbolo sirgalių elgesį.

2. Pagerinti ginkluotų užpuolikų identifikavimą ir taktinį neutralizavimą

(įkaitų ar kitose pavojingose situacijose).

17.

Darbuotojų kvalifikacijos ir kursantų profesinių įgūdžių tobulinimas per praktinį mokymą

Europos Komisijos Erasmus+ programa

Lietuvos policijos mokykla

Partneriai: policijos mokymo įstaigos Vengrijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Erasmus+ tarptautinių mokymų organizacija ShipCon Kipre

2020-12-01 – 2021-11-30

35 500 Eur

Ugdyti kursantų profesinius įgūdžius šaudybos ir ginklų naudojimo srityje ir darbuotojų profesinius įgūdžius keliose iš pagrindinių Lietuvos policijos mokyklos veiklos sričių, susijusių su mokymo procesu ir jo organizavimu – policijos veikla, mokymo projektų valdymas.

18.

Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa „Teisingumas ir vidaus reikalai“

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Nacionalinė teismų administracija, Oslo policijos nuovada

2020-07-09 – 2023-12-29

3 588 815,16 Eur

Tobulinti smurto artimoje aplinkoje prevencinę politiką teismuose ir teisėsaugos institucijose, stiprinti kompetencijas ir tarpinstitucinį bei tarpvalstybinį bendradarbiavimą, siekiant veiksmingo funkcijų pasidalijimo ir siekiant užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje.

19.

Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą

verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas

ES struktūrinių fondų lėšos

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

56 viešojo sektoriaus institucijos

2020-10-01 – 2023-03-31

3,9 mln. Eur

Atvirų duomenų portalo specifinio

funkcionalumo sukūrimas, projekto partnerių duomenų rinkinių metaduomenų ir

duomenų parengimas bei publikavimas portale.

20.

Remti Jordanijos atsparumo ir kovos su korupcija komisiją atsparumo korupcijai ir korupcijos prevencijos srityse

ES Dvynių programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pagrindinis projekto vykdytojas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. Partneriai: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, Austrijos Respublikos institucija.

2021-02-21 – 2022-11-30

1 500 000 Eur

ES valstybių reformų patirties perdavimas, parama valstybinių institucijų infrastruktūros bei teisinės bazės pertvarkai, valstybės tarnautojų administracinių ir institucinių gebėjimų ugdymas ir siekis priartinti valstybės valdymo sistemą prie ES standartų.

21.

ES parama teisinės valstybės kūrimui Albanijoje

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (IPA 2020/042-009/Albania/ EU for Rule of Law)

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto koordinatorius ir pagrindinis partneris – Italijos vidaus reikalų ministerija.

Būti projekto partneriais ketina Lietuvos (Centrinė projektų valdymo agentūra su Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) ir Ispanijos institucijos

2022-02-01 2024-01-31

2 500 000 Eur

Didinti kovos su nusikalstamumu, korupcija, teisės pažeidimų prevencijos ir teisėsaugos institucijų administravimo pajėgumus.

22.

Kovos su organizuotu

nusikalstamumu, tarptautinio bendradarbiavimo ir sienų valdymo pajėgumų gerinimas Serbijoje

Vystomojo bendradarbiavimo programos lėšos

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo valdyba, Lietuvos kriminalinės policijos biuras, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, Ispanijos,

Nyderlandų institucijos, galimai dalyvaus Rumunijos, Latvijos ir Estijos teisėsaugos institucijų

ekspertai

2022-02-01 – 2025-07-31

5 000 000 Eur

Didinti kovos su nusikalstamumu, tarptautinio bendradarbiavimo ir sienų valdymo pajėgumus.

23.

Predictive Policing – dirbtinio intelekto pagrindu

veikiantis policijos pajėgų reagavimo reikalaujančių įvykių prognozavimo modelio prototipo sukūrimas

Pagal kvietimą gauti finansavimą GovTech iššūkiams

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2021-07-16 – 2022-12-15

53 000 Eur

Pratęsti vykdomas

3-iojo GovTech iššūkio „Predictive Policing

dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis reaguojančių policijos pajėgų valdymo modelis“ veiklas: šio projekto metu siekiama sukurti

tikslesnį prognozavimo įrankį su interfeisu. Taip pat parinkti, išanalizuoti ir maksimaliai išnaudoti policijos ir kitų

institucijų turimus duomenis, kurių pagrindu būtų automatizuotai

prognozuojami policijos reagavimo reikalaujantys įvykiai, tikėtinos jų vietos ir laikas, pajėgų poreikis nustatytu laikotarpiu. Tai padėtų tiksliau organizuoti policijos reagavimo pajėgų išdėstymą ir leistų sutrumpinti atvykimo į įvykio vietą laiką.

Sukurtas modelis parodytų, kiek sėkmingas gali būti ne tik žmogaus, bet ir dirbtinio intelekto analize pagrįstas pajėgų valdymas.

24.

Inovatyvių ir proaktyvių įrankių, skirtų kovai su aukščiausio lygio narkotikų kontrabanda užsiimančiomis nusikalstamomis grupuotėmis Europos Sąjungoje, vystymas ir taikymas (FIDR)

ISF-Police

Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Koordinatorius Latvijos policija, partneriai Lietuva ir Estija

2021-04-01 – 2023-04-01

649 579,88 Eur

Išbaigtas ir patobulintas saugumo specialistų ir politikos formuotojų vaizdas narkotikų gamybos ir prekybos klausimais.

25.

Papildomos Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiklos sąnaudos

2021–2023 m.

Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

AB LTG Infra, Lietuvos kelių policijos tarnyba, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos aps. VPK

2021-01-01 – 2023-12-31

17 992 002,17 Eur

-

26.

Eurodac sistemos įsigijimas ir priežiūra

PMIF 2014–2020 m. nacionalinė programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2014-01-01 – 2022-12-31

484 848,85 Eur

Užtikrinti greitą ir kokybišką prieglobsčio procedūrų vykdymą Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir rinktinėse, teritorinėse policijos įstaigose ir kt., taip palengvinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013 taikymą, t. y. nustatyti, kuri ES valstybė narė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 604/2013 yra atsakinga už tam tikroje ES narėje trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pateikto prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, panaudojant rankų pirštų atspaudus.

27.

Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas

Lietuvos policijoje

2014–2021 m. Norvegijos finansinis mechanizmas

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-06-10 – 2024-04-30

4 306 578,16 Eur

Stiprinti Lietuvos ir Norvegijos policijos gebėjimus ir tarptautinį bendradarbiavimą pasidalijant gerąja patirtimi kovojant su nusikalstamumu, stiprinti Lietuvos policijos gebėjimus užkardyti, atskleisti ir tirti nusikaltimus diegiant pažangias technologijas ir organizuojant mokymus.

28.

I-LEAD: Inovacijos – teisėsaugos institucijų dialogas

ES Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Nyderlandai, Belgija, Lenkija, Prancūzija, Italija, Rumunija Suomija, Graikija, Ispanija, Portugalija

2017-09-01 – 2023-02-28

3 500 000 Eur

Keisti esamą situaciją įkuriant europinį teisėsaugos institucijų tinklą, kuris įgalintų ugdyti gebėjimus:

a) inovacijų ir mokslinių tyrimų stebėjimo

ir

b) bendradarbiavimo su akademine bendruomene ir verslo organizacijomis srityse. Projektu siekiama sustiprinti teisėsaugos institucijų veiklos efektyvumą ir paskatinti glaudesnį tarptautinį bendradarbiavimą.

29.

Naujosios kriminalistinės technologijos įvykio vietos tyrimams ir viešajam saugumui užtikrinti (3D kriminalistika)

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras

Baltarusijos Respublikos valstybinio teisminių

ekspertizių komiteto centrinis aparatas

2020-02-20 – 2023-05-20

850 091,23Eur

Gerinti policijos gebėjimus tiriant sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, neteisėtos migracijos, prekybos žmonėmis, neteisėto ginklų, sprogmenų perdavimo per sieną, didelio masto geležinkelio, krovininio transporto katastrofų, stichinių nelaimių ar katastrofų įvykio vietas panaudojant naujas kriminalistines technologijas.

30.

Teisėsaugos institucijų veiksmų tobulinimas kovoje su organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su neteisėta narkotinių medžiagų apyvarta, ypatingą dėmesį skiriant kokainui ir sintetiniams narkotikams (WHITE SNOW)

ISF-Police

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Lenkija, Italija, Ispanija, Nyderlandai, Švedija, Kolumbija

2021-10-15 – 2023-10-15

739 576,51 Eur

Efektyvinti keitimąsi operatyvine (žvalgybine) informacija ir

bendradarbiavimą, stiprinti pareigūnų gebėjimus kovojant su organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su neteisėta narkotinių medžiagų apyvarta, stiprinti techninių priemonių panaudojimą kovojant su neteisėta narkotinių medžiagų apyvarta, ypač kokaino kontrabanda.

31.Parama Azerbaidžano nusikalstamo turto susigrąžinimo ir valdymo

sistemos reformai
ES Dvynių programaPolicijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuras
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Generalinė prokuratūra, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2022-02-01 – 2024-01-31


1 500 000 EurAzerbaidžane sukurti veiksmingą turto susigrąžinimo sistemą,

atitinkančią ES ir geriausią tarptautinę praktiką.


32.
Lietuvos policijos mokyklos kursantų ir darbuotojų profesinių įgūdžių ugdymas


Europos Komisijos Erasmus+ programaLietuvos policijos mokykla
-
2022-06-01 – 2023-08-3133 380 Eur
Ugdyti kursantų profesinius įgūdžius šaudybos ir ginklų naudojimo bei profesinės taktikos mokymo srityse, taip pat tarptautinio bendradarbiavimo ir projektų valdymo bei kitose Lietuvos policijos mokyklos veiklos srityse.

33. 

Specialistų gebėjimų stiprinimas atliekant mobiliųjų įrenginių informacinių technologijų tyrimus


EU Anti-Fraud Programme

(EUAF)Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras
Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus apskričių vyriausieji policijos komisariatai, Estijos teismo ekspertizės institutas, Latvijos valstybinės policijos kriminalistikos tarnybos departamentas, Kroatijos Teismo medicinos centras (Ivanas Vuceticas), Šiaurės Makedonijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teismo ekspertizės departamentas

2022-07-01 – 2023-03-31
124 372,52 Eur

Sustiprinti specialistų, atliekančių mobilių įrenginių informacinių technologijų tyrimus,

gebėjimus, suteikti papildomų žinių ir įgūdžių pravedant

tikslinius mokymus: Mobile Forensic Basic, Mobile Forensic Intermediate. Taip pat pasidalinti teigiama praktika su Latvijos, Estijos, Kroatijos ir Šiaurės Makedonijos kolegomis.Atnaujinimo data: 2023-12-04