Projektai

Eil. Nr.

Projektas

Fondo / Programos pavadinimas

Projekto vykdytojas (-ai)

Projekto partneriai

Projekto trukmė

Projekto vertė

Projekto tikslas

1.

Policijos paimtų daiktų administravimo informacinės sistemos sukūrimas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 20142020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2021-08-01 – 2022-12-31

350 337,92 Eur

Įsigyti ir įdiegti programinę įrangą, skirtą policijos paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, ir daiktinių įrodymų apskaitai ir valdymui.

2.

Policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, stažuotės ES valstybėse narėse,

II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-09-01 – 2022-08-31

233 579,45 Eur

Diegti ir gilinti policijos sistemos darbuotojų vadybines ir lyderystės žinias integruojant ir Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių gerąją patirtį.

3.

Dvišalio ir daugiašalio policijos bendradarbiavimo mokymai, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Lietuvos policijos mokykla

-

2020-01-01 – 2022-12-31

131 503,53 Eur

Užtikrinti tinkamą teisėsaugos pareigūnų pasirengimą įgyvendinti Šengeno teisyno nuostatas prie vidinių ES valstybių sienų.

4.

Keleivių duomenų įrašų (PNR) tvarkymo

sistemos plėtra, II etapas

 

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2021-03-01 2022-12-31

 

635 792,60 Eur

Tęsti keleivių duomenų įrašų sistemos funkcionalumų ir keleivio duomenų įrašo tvarkymo procesų plėtrą, užtikrinant tinkamą Transporto veiklos pagrindų įstatyme numatytų įpareigojimų įgyvendinimą.

5.

Europos keitimosi informacija modelio (EKIM) rekomendacijų įgyvendinimas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2018-08-06 – 2022-03-31

133 332 Eur

Stiprinti Lietuvos policijos sistemos darbuotojų tarptautinio bendradarbiavimo gebėjimus, gerinti informuotumą keitimosi informacija srityje ir gerinti keitimosi informacija bei duomenimis kokybę. Keitimasis informacija yra itin aktuali sritis, akcentuojama įvairaus pobūdžio ES dokumentuose.

6.

Saugos centrų infrastruktūros modernizavimas ir remontas, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2018-12-01 – 2021-11-30

289 489,38 Eur

 

 

Užtikrinti liudytojų ir nukentėjusiųjų saugos centrų tinkamą veikimą, atliekant patalpų remontą ir modernizuojant saugos centrų infrastruktūrą.

7.

Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių efektyvumo didinimas, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2018-12-01 – 2021-11-30

511 650,52 Eur

 

 

Užtikrinti Lietuvos kriminalinės policijos biuro Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos valdybos darbo efektyvumą užtikrinant apsaugą nuo nusikalstamo poveikio.

8.

Naujų technologijų diegimas, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2019-02-01 – 2021-12-31

299 563,92 Eur

 

 

Stiprinti policijos pajėgumus užtikrinant nusikalstamumo prevenciją bei kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu.

9.

Keitimosi įslaptinta žvalgybinio pobūdžio informacija tinklo sukūrimas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2018-09-01 – 2021-10-31

552 306,39 Eur

Sukurti, įdiegti ir plėsti policijos technologines ir informacines galimybes įslaptintos informacijos ir ryšių informacinių sistemų srityje, sudarant sąlygas efektyviai, operatyviai ir saugiai automatizuotu būdu apdoroti ir keistis įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Riboto naudojimo“, „Konfidencialiai“ ir „Slaptai“, šalies viduje, vykdant tarptautiniu mastu veikiančio organizuoto nusikalstamumo ir kitų sunkių nusikaltimų (įskaitant terorizmą) užkardymą, taip pat su užsienio partneriais (Europolu, Eurojustu, ES Tarybos terorizmo darbo grupės nariais, valstybėmis narėmis ir kitais partneriais).

10.

Pajėgumų stiprinimas užkardant, atskleidžiant ir tiriant elektroninius nusikaltimus, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-05-01 – 2022-12-31

1 019 652,48 Eur

 

 

Informacija neviešinama

11.

Teisėsaugos institucijų

universalios duomenų paieškos sistemos (naršyklės) sukūrimas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-07-01 – 2022-12-31

243 331,80 Eur

Sukurti universaliai duomenų paieškos sistemai reikalingas integracines sąsajas.

12.

Mokymai, susiję su pažangiomis prevencinėmis priemonėmis ir modeliais,

II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2019-09-01 – 2021-12-31

41 825,67 Eur

 

 

Pažangių policijos taktikos metodų taikymas, užtikrinant masinių ir sporto renginių saugumą.

13.

Laboratorinės įrangos įsigijimas sprogstamųjų medžiagų, šaunamųjų

ginklų, šaudmenų ir savadarbių įtaisų tyrimams atlikti, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2019-10-01 – 2022-07-01

96 837,20 Eur

 

 

Įsigyti šiuolaikinę laboratorinę įrangą, skirtą sprogstamųjų medžiagų, šaunamųjų ginklų, šaudmenų ir savadarbių įtaisų tyrimams atlikti.

14.

Kriminalistinių tyrimų įrangos įsigijimas elektroninių nusikaltimų ir

atakų prieš informacines sistemas tyrimams atlikti, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-01-02 – 2021-10-31

67 999,49 Eur

Stiprinti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialistų gebėjimus atskleidžiant tarpvalstybinius, sunkius ir organizuotus nusikaltimus ir gebėjimus atakų prieš informacines sistemas tyrimams atlikti.

15.

Kibernetinių atakų ir kitų nusikaltimų elektroninėje erdvėje aptikimo

stiprinimas, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2019-10-01 – 2022-09-30

102 066,97 Eur

 

 

Stiprinti policijos pajėgumus vykdant informacijos apie nusikaltimus elektroninėje erdvėje paiešką.

16.

Laboratorinės įrangos, skirtos narkotinių medžiagų ir jų pirmtakų tyrimui,

įsigijimas, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2019-09-01 – 2021-12-31

465 216,47 Eur

Įsigyti šiuolaikinę laboratorinę įrangą, skirtą narkotinių, psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) tyrimams atlikti.

17.

Kriminalistinės techninės ir programinės įrangos, skirtos elektroninių nusikaltimų tyrimams, įsigijimas, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2019-11-01 – 2022-04-30

519 989,91 Eur

Stiprinti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro ir apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalistinių tyrimų padalinių specialistų gebėjimus atskleidžiant tarpvalstybinius, sunkius ir organizuotus nusikaltimus.

18.

Laboratorinės įrangos, skirtos balistiniams, daktiloskopiniams, DNR ir kitiems tyrimams, įsigijimas, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2019-10-01 – 2022-09-30

606 591,68 Eur

Įsigyti šiuolaikinę laboratorinę įrangą, skirtą daktiloskopiniams, įrankių pėdsakų, dezoksiribonukleino rūgšties tyrimams atlikti.

19.

Specializuoti policijos pareigūnų mokymai kriminalistinių tyrimų srityje, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-01-01 – 2022-12-31

46 617,95 Eur

 

 

Kelti kriminalistinių tyrimų padalinių darbuotojų, dalyvaujančių vykdant nusikalstamumo prevenciją ir kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, kvalifikaciją.

20.

Policijos sistemos darbuotojų užsienio kalbų mokymas, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-03-01 – 2022-02-28

74 436,22 Eur

 

 

Anglų kalba būtina tiek patruliuojant gatvėje ir padedant nukentėjusiesiems ar bendraujant su nusikalstamas veikas padariusiais užsieniečiais, tiek atliekant ikiteisminį tyrimą, kurio proceso dalyviai yra užsienio šalių piliečiai, tiek priimant užsienio šalių delegacijas Lietuvoje ar atstovaujant Lietuvai užsienio posėdžiuose. Policijoje veikia Tarptautinio bendradarbiavimo tinklas, kurio nariai bendradarbiauja su užsienio partneriais, įgyvendina įvairias iniciatyvas, keičiasi informacija.

21.

Policijos pareigūnų mokymas, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-01-01 – 2022-12-31

225 773,50 Eur

Tobulinti policijos pareigūnų teorines žinias ir praktinius įgūdžius, būtinus užtikrinti ES išorės sienų veiksmingą ir efektyvią kontrolę, įskaitant nelegalios migracijos klausimų sprendimą bei sklandų išorės sienų kirtimą pagal Šengeno acquis reikalavimus, apmokyti dirbti su naujomis technologijomis ir standartais.

22.

Neteisėtos tarptautinės narkotikų apyvartos kontrolės stiprinimas, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-05-01 – 2022-04-30

439 961,77 Eur

 

Stiprinti policijos pajėgumus užtikrinant tarptautinės narkotikų apyvartos kontrolę bei kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu.

23.

Stacionarios transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo sistemos įdiegimas, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras

-

2020-08-01 2022-12-31

741 924,92 Eur

 

Išplėsti ir patobulinti Stacionarią transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo sistemą pasienyje ir visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

24.

Signalų priėmimo ir apdorojimo sistemų įsigijimas, II etapas

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-10-01 2022-08-31

398 455,70 Eur

 

Stiprinti policijos pareigūnų galimybes reaguoti į Specialiosios tranzito schemos (toliau – STS) pažeidimus ir gerinti nusikalstamų veikų prevencijos, užkardymo ir tyrimo efektyvumą, įgyvendinant STS funkcijas.

25.

Keleivių duomenų įrašų (PNR) tvarkymo

sistemos plėtra, II etapas

 

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2021-03-01 2022-12-31

 

635 792,60 Eur

Tęsti keleivių duomenų įrašų sistemos funkcionalumų ir keleivio duomenų įrašo tvarkymo procesų plėtrą, užtikrinant tinkamą Transporto veiklos pagrindų įstatyme numatytų įpareigojimų įgyvendinimą.

26.

Tarptautinės policijos kursantų mokymo bendradarbiaujant koncepcijos kūrimas

Europos Komisijos Erasmus+ programa

Lietuvos policijos mokykla

 

Slucko policijos mokykla (Lenkija),

Policijos akademija (Kroatija)

 

2019-10-01 – 2022-07-31

 

88 948 Eur

 

Sukurti ir įdiegti tarptautinę policijos kursantų mokymo bendradarbiaujant praktiką.

27.

Sekimo padalinių bendradarbiavimas Šengeno erdvėje

ISF-Police

 

Lietuvos kriminalinės policijos biuras

 

Pagrindinis projekto partneris – Čekijos Respublikos policija. Kiti partneriai: Suomijos

Respublikos policija, Latvijos Respublikos policija, Lenkijos Respublikos policija, Maltos

Respublikos policija, Estijos Respublikos policija, EUROPOL

2020-09-08 – 2023-08-31

 

405 722,60 Eur

 

 

Stiprinti bendradarbiavimą tarp skirtingų valstybių sekimą vykdančių

policijos institucijų, kurias vienija Sekimo bendradarbiavimo grupė

(Surveillance Cooperation Group). Organizuoti bendras sekimo per

sienas pratybas, mokymus, konferencijas siekiant keistis žiniomis,

gerąja praktika, išsiaiškinti problematiką vykdant sekimą užsienio

valstybėse ar perduodant sekti sekamąjį kitų valstybių sekimo padaliniams.

28.

DARLENE: Teisėsaugos institucijų papildytos realybės ekosistema

ES Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Tyrimų ir inovacijų partneriai:

The Centre for Research and Technology-Hellas (CERTH)

(koordinatorius) – Graikija, The Foundation for Research and Technology - Hellas

(FORTH) (techninis projekto valdymas) – Graikija, Universitat Autonoma de Barcelona – Ispanija, The Center for Security Studies (KEMEA) – Graikija.

Pramonės įmonės:

THALES SA (saugumo ir gynybos technologijų įmonių grupė)

Prancūzija, GLASSUP (startuolis, kuriantis papildytos realybės

technologijas ir išmaniuosius akinius) – Italija, TRILATERAL (socialinių mokslinių tyrimų agentūra) – Airija. Teisėsaugos ir viešojo administravimo institucijos: ERTZAINTZA – Ispanijos, Baskų regiono policija, Valensijos regiono policija, Ispanija, Portugalijos teisingumo ministerija, Portugalija, Izraelio nacionalinė policija, Izraelis,Lietuvos policija, Lietuva.

Šioje stadijoje sutikimą dalyvauti projekte yra pareiškę tyrimų ir

inovacijų partneriai bei pramonės įmonės. Teisėsaugos ir viešojo

administravimo įmonės vertina galimybes prisijungti įgyvendinant

projektą

2020-09-01 – 2023-08-31

 

148 250 Eur

 

Sukurti technologijas teisėsaugos institucijoms

naudojant papildytosios realybės technologijas:

1. Pagerinti stebėjimą masinių renginių metu, įskaitant riaušes, viešus

renginius, futbolo sirgalių elgesį.

2. Pagerinti ginkluotų užpuolikų identifikavimą ir taktinį neutralizavimą

(įkaitų ar kitose pavojingose situacijose).

29.

Saugos paslaugų plėtra stiprinant komunikacijos ir bendradarbiavimo gebėjimus tarp vietos savivaldos ir policijos institucijų

2014–2020 Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – aps. VPK)

 

Projekto vykdytoja Palangos miesto sav., kiti partneriai : Liepojos savivaldybės policijos komisariatas,

Liepojos vyriausiasis policijos komisariatas

2020-06-01 – 2022-05-31

 

473 268,20 Eur

 

 

Pagerinti visuomenės saugumą Lietuvos ir Latvijos pasienio regione.

30.

Darbuotojų kvalifikacijos ir kursantų profesinių įgūdžių tobulinimas per praktinį mokymą

Europos Komisijos Erasmus+ programa

Lietuvos policijos mokykla

 

Partneriai: policijos mokymo įstaigos Vengrijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Erasmus+ tarptautinių mokymų organizacija ShipCon Kipre

2020-12-01 – 2021-12-31

 

35 500 Eur

Ugdyti kursantų profesinius įgūdžius šaudybos ir ginklų naudojimo srityje ir darbuotojų profesinius įgūdžius keliose iš pagrindinių Lietuvos policijos mokyklos veiklos sričių, susijusių su mokymo procesu ir jo organizavimu – policijos veikla, mokymo projektų valdymas.

31.

Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir

tyrimas bei efektyvus turto valdymas: geroji šalių praktika

Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programa

Vilniaus aps. VPK

 

Priimančios institucijos: Nacionalinė Islandijos policija ir Helsinkio policijos

departamentas

2020-08-01 – 2022-03-31

 

4 780 Eur

 

Išgryninti taikomus smurto artimoje aplinkoje prevencinius mechanizmus ir pasisemti patirties tarpinstitucinio bendradarbiavimo (su prokuratūra, nevyriausybinėmis organizacijomis, krizių centrais ir pan.) sprendžiant smurto artimoje aplinkoje problemą.

32.

Antikorupcinių priemonių veiksmingumo ir poveikio didinimas

Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Suomijos policijos akademija, Suomijos kriminalinės

policijos vadovybė, Norvegijos kovos su korupcija padaliniai, Norvegijos akademinė bendruomenė

2020-09-01 2022-03-31

 

 

14 900 Eur

Peržvelgti Šiaurės šalių ataskaitų visuomenei produktus ir metodologiją, taikomą juos rengiant

Susipažinti, ištirti ir pritaikyti mokymo programas, naudojamas Šiaurės šalių teisėsaugos institucijų.

Supažindinti su Šiaurės šalių vykdomomis programomis, strategijomis bei jų įgyvendinimo principais, korupcijos indikatoriais, taikomomis inovatoriškomis korupcijos prevencinėmis priemonėmis.

33.

Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa „Teisingumas ir vidaus reikalai“

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Nacionalinė teismų administracija, Oslo policijos nuovada

2020-07-09 – 2024-06-31

 

3 588 815,16 Eur

 

 

Tobulinti smurto artimoje aplinkoje prevencinę politiką teismuose ir teisėsaugos institucijose, stiprinti kompetencijas ir tarpinstitucinį bei tarpvalstybinį bendradarbiavimą, siekiant veiksmingo funkcijų pasidalijimo ir siekiant užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje.

34.

Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą

verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas

ES struktūrinių fondų lėšos

 

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

56 viešojo sektoriaus institucijos

 

2020-10-01 – 2023-03-31

3,9 mln. Eur

 

Atvirų duomenų portalo specifinio

funkcionalumo sukūrimas, projekto partnerių duomenų rinkinių metaduomenų ir

duomenų parengimas bei publikavimas portale.

35.

Remti Jordanijos atsparumo ir kovos su korupcija komisiją atsparumo korupcijai ir korupcijos prevencijos srityse

ES Dvynių programa

 

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pagrindinis projekto vykdytojas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. Partneriai: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, Austrijos Respublikos institucija.

2021-02-21 – 2022-11-30

1 500 000 Eur

 

ES valstybių reformų patirties perdavimas, parama valstybinių institucijų infrastruktūros bei teisinės bazės pertvarkai, valstybės tarnautojų administracinių ir institucinių gebėjimų ugdymas ir siekis priartinti valstybės valdymo sistemą prie ES standartų.

36.

ES parama teisinės valstybės kūrimui Albanijoje

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (IPA 2020/042-009/Albania/ EU for Rule of Law)

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto koordinatorius ir pagrindinis partneris – Italijos vidaus reikalų ministerija.

Būti projekto partneriais ketina Lietuvos (Centrinė projektų valdymo agentūra su Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) ir Ispanijos institucijos

2022-02-01 2024-01-31

2 500 000 Eur

 

Didinti kovos su nusikalstamumu, korupcija, teisės pažeidimų prevencijos ir teisėsaugos institucijų administravimo pajėgumus.

37.

Viešų ir privačių pajėgų valdymo įrankio aplikacijos prototipo sukūrimas

 

Pagal kvietimą gauti finansavimą GovTech iššūkiams

 

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2021-09-27 –2021-12-31

 

 

53 000 Eur

 

Masiniuose susibūrimuose dirbančių viešų ir privačių partnerių pajėgų valdymo įrankio, programėlės sukūrimas.

38.

Saugus komunikavimo kanalas

 

Pagal kvietimą gauti finansavimą GovTech iššūkiams

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2021-07-19 – 2021-12-31

53 000 Eur

 

Skatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, kelti visuomenės (taip pat ir įmonių) kibernetinio saugumo kultūrą, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą.

39.

Kovos su organizuotu

nusikalstamumu, tarptautinio bendradarbiavimo ir sienų valdymo pajėgumų gerinimas Serbijoje

Vystomojo bendradarbiavimo programos lėšos

 

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo valdyba, Lietuvos kriminalinės policijos biuras, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, Ispanijos,

Nyderlandų institucijos, galimai dalyvaus Rumunijos, Latvijos ir Estijos teisėsaugos institucijų

ekspertai

2022-02-01 – 2025-07-31

 

5 000 000 Eur

 

Didinti kovos su nusikalstamumu, tarptautinio bendradarbiavimo ir sienų valdymo pajėgumus.

40.

Predictive Policing – dirbtinio intelekto pagrindu

veikiantis policijos pajėgų reagavimo reikalaujančių įvykių prognozavimo modelio prototipo sukūrimas

Pagal kvietimą gauti finansavimą GovTech iššūkiams

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2021-07-16 – 2021-12-17

53 000 Eur

Sukurtas modelis parodytų, kiek sėkmingas gali būti ne tik žmogaus, bet ir dirbtinio intelekto analize pagrįstas pajėgų valdymas. Tai galimai padėtų policijos pajėgoms greičiau reaguoti į įvykius gelbstint žmonių gyvybes, sveikatą, tiriant nusikalstamas veikas karštais pėdsakais, gerinant nusikaltimų išaiškinamumą, patruliuojant karštuose taškuose ir veikiant prevenciškai, užkardant nusikalstamas veikas ar administracinius nusižengimus. Taip pat toks prognozavimas turbūt padėtų protingiau paskirstyti policijos pajėgas pagal laiką, užtikrinant didesnį policijos pajėgų kiekį tada, kai to labiau reikia. Sudarytas modelis padėtų įgyvendinti ir kitą uždavinį – nusistačius reagavimo laiko ir kitus priimtinus policijos veiklos rodiklius, optimizuoti konkrečiose teritorijose patruliuojančių reagavimo pajėgų skaičių, t. y. mažinti policijos reagavimo veiklos kaštus užtikrinant tinkamą saugumo lygį vietos gyventojams. Šie veiklos aspektai yra aktualūs visoms policijos tipo organizacijoms pasaulyje. Produkto modelis, su tam tikromis modifikacijomis, galėtų būti pritaikytas greitosios pagalbos ir priešgaisrinės saugos tarnybų darbui gerinti.

41.

Development and application of innovative and proactive tools, fighting top level drugs trafficking organisations in the EU (FIDR)

ISF-Police

 

Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Koordinatoriai – Latvijos policija, Lietuva ir Estija partneriai

 

2021-04-01 – 2023-04-01

-

Improved and complete intelligence picture of security practitioners and policy-makers on drug production and trafficking.

42.

Šengeno veiksmų plano plėtojimas Serbijoje

ES Dvynių programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Jaunesnioji partnerė – Vengrija

2018-10-01 – 2021-12-20

1 500 000 Eur

 

 

Siekiama prisidėti prie Šengeno acquis reikalavimų iki stojimo į ES įvykdymo pagal acquis 24 skyrių „Teisingumas, laisvė ir saugumas“ (teisinių, techninių, administracinių ir institucinių Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimas Serbijoje).

43.

Koordinuota kova su naujomis tendencijomis narkotikų kontrabandos srityje (SNOW WHITE)

Vidaus saugumo fondo policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė 2014–2020 (ISF-Police)

Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Rumunijos teisingumo ir vidaus reikalų tarnybos, Belgijos policijos ir prokuratūros tarnybos

2018-12-01 – 2021-11-30

 

419 352,26 Eur

 

Sustiprinti kovos su sintetinių narkotinių medžiagų gamyba ir platinimu susijusius gebėjimus ir kompetencijas, aptarti naujus teisėsaugos darbo metodus. Taip pat palaikyti esamus ir užmegzti naujus naudingus darbinius kontaktus su kitų Europos valstybių teisingumo ir vidaus reikalų tarnybų atstovais tiriant tarptautinius ir tarpregioninius nusikaltimus narkotikų kontrabandos srityje.

44.

Saugesnio interneto centras Lietuvoje: draugiskasinternetas.lt III

Europos Komisijos 2020 m. kvietimas „CEF-TC-2020-1: Safer Internet“ teikti paraiškas pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės Saugesnio interneto programą

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (partnerio teisėmis)

-

2019-01-02 – 2020-12-31

 

 

397 725 Eur

 

Plėsti saugesnio interneto paslaugų sistemą Lietuvoje teikiant svarbiausias paslaugas visuomenei.

45.

Analitinės tiriamosios veiklos gerinimas kovai su nusikalstamumu

Lietuvos–Lenkijos pasienio ruože

Interreg Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa

Marijampolės aps. VPK

Alytaus aps. VPK, Vaivadijos policijos komisariatas Balstogėje (Lenkija)

2019-03-01 2021-12-31

918 923,52 Eur

 

 

Stiprinti Lietuvos ir Lenkijos policijos įstaigų analitinę tiriamąją veiklą identifikuojant per pasienio ruožą gabenamas nusikalstamu būdu įgytas transporto priemones.

46.

Papildomos Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiklos sąnaudos

2021–2023 m.

SVV finansinės paramos priemonės programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

AB LTG Infra, Lietuvos kelių policijos tarnyba, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos aps. VPK

2021-01-01 – 2023-12-31

17 992 002,17 Eur

-

47.

Eurodac sistemos įsigijimas ir priežiūra

PMIF 2014–2020 m. nacionalinė programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2014-01-01 – 2022-12-31

484 848,85 Eur

Siekiama užtikrinti greitą ir kokybišką prieglobsčio procedūrų vykdymą Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir rinktinėse, teritorinėse policijos įstaigose ir kt., taip palengvinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013 taikymą, t. y. nustatyti, kuri ES valstybė narė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 604/2013 yra atsakinga už tam tikroje ES narėje trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pateikto prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, panaudojant rankų pirštų atspaudus.

48.

Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas

Lietuvos policijoje

2014–2021 m. Norvegijos finansinis mechanizmas

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

2020-06-10 – 2024-04-30

4 306 578,16 Eur

Stiprinti Lietuvos ir Norvegijos policijos gebėjimus ir tarptautinį bendradarbiavimą pasidalijant gerąja patirtimi kovojant su nusikalstamumu, stiprinti Lietuvos policijos gebėjimus užkardyti, atskleisti ir tirti nusikaltimus diegiant pažangias technologijas ir organizuojant mokymus.

49.

I-LEAD: Inovacijos – teisėsaugos institucijų dialogas

 

ES Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“

 

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuras

 

Nyderlandai, Belgija, Lenkija, Prancūzija, Italija, Rumunija Suomija, Graikija, Ispanija, Portugalija

 

2017-09-01 – 2022-09-01

 

 

3 500 000 Eur

 

Keisti esamą situaciją įkuriant europinį teisėsaugos institucijų tinklą, kuris įgalintų ugdyti gebėjimus:

a) inovacijų ir mokslinių tyrimų stebėjimo

ir

b) bendradarbiavimo su akademine bendruomene ir verslo organizacijomis srityse. Projektu siekiama sustiprinti teisėsaugos institucijų veiklos efektyvumą ir paskatinti glaudesnį tarptautinį bendradarbiavimą.

50.

Naujosios kriminalistinės technologijos įvykio vietos tyrimams ir viešajam saugumui užtikrinti (3D kriminalistika)

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras

Baltarusijos Respublikos valstybinio teisminių

ekspertizių komiteto centrinis aparatas

2020-02-20 – 2021-11-19

 

850 091,23 Eur

 

 

Gerinti policijos gebėjimus tiriant sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, neteisėtos migracijos, prekybos žmonėmis, neteisėto ginklų, sprogmenų perdavimo per sieną, didelio masto geležinkelio, krovininio transporto katastrofų, stichinių nelaimių ar katastrofų įvykio vietas panaudojant naujas kriminalistines technologijas.

51.

Pabradės užsieniečių registracijos centro rekonstrukcija ir statyba

2014–2020 m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

Vilniaus aps. VPK

 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,

Latvija,

Baltarusija

2019-03-01 – 2021-12-01

 

6 444 600 Eur

Pabradėje esančio buvusio karinio komplekso, kuriame dabar veikia Užsieniečių registracijos centras, pritaikymas ne tik pasieniečių reikmėms, bet ir policijos bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Švenčionių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Pabradės komandos poreikiams.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-02