>
2023-11-29

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre įgyvendintas Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamas projektas

Lietuvos policija baigė įgyvendinti nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2019/VSF/5.3.1.11 „Specializuoti policijos pareigūnų mokymai kriminalistinių tyrimų srityje, II etapas“. Projekto vertė – 38 627,30 Eur. Projektu buvo siekiama kelti Kriminalistinių tyrimų padalinių darbuotojų, dalyvaujančių vykdant nusikalstamumo prevenciją ir kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, kvalifikaciją. Projekto pareiškėjas – Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Projekto veiklas įgyvendino Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras (toliau – Kriminalistinių tyrimų centras).

Įgyvendinant projekto veiklas Lietuvoje ir kitose šalyse buvo organizuoti ir atlikti šie mokymai:  Amped Five mokymai 4 Kriminalistinių tyrimų centro specialistams, atliekantiems vaizdų tyrimus su vaizdų apdorojimo programine įranga Amped Five;  Amerikos poligrafologų asociacijos (APA) seminaras 1 Kriminalistinių tyrimų centro specialistui JAV, Čikagoje; 2 Kriminalistinių tyrimų centro specialistų, atliekančių transporto priemonių tyrimus dalyvavimas pasidalijime gerąja transporto priemonių identifikavimo praktika su Vokietijos Federacinės Respublikos pareigūnais, atliekančiais transporto priemonių identifikavimą, Vokietijos Federacinėje Respublikoje;  DVI (Disaster Victim Identification) mokymai 18 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų padalinių specialistams, Lietuvoje; DVI (Disaster Victim Identification) tęstiniai mokymai 18 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų padalinių pažengusiems specialistams. 

Lietuvoje, atskirų kriminalistinių tyrimų sričių (DVI, informacinių technologijų, transporto priemonių tyrimo, kriminalistinio identifikavimo teorijos (taikoma visoms kriminalistinio objektų tyrimo rūšims, kai atliekamas objektų identifikavimas) specialistams mokymų nėra organizuojama, todėl vienintelė galimybė pakelti šių sričių specialistų kvalifikaciją yra dalyvavimas užsienio valstybėse organizuojamuose kursuose, praktiniuose-teoriniuose seminaruose ar metiniuose moksliniuose simpoziumuose, kuriuos organizuoja užsienio valstybių atskirų tyrimų (pvz. poligrafo, kriminalistinio identifikavimo ir kt.) asociacijos, kriminalistinių tyrimų centrai, kriminalistinių tyrimų institutai ar Europos ekspertinių įstaigų sąjunga (European Network of Forensic Institutes - ENFSI), kurios paskirtis yra keistis žiniomis bei gerąja ekspertine praktika kriminalistikos srityje. Praktiniuose-teoriniuose seminaruose ar metiniuose moksliniuose simpoziumuose yra pristatoma bei apžvelgiama kriminalistinių tyrimų atlikimo praktika (analizuojamos bylos), pristatomi naujausi tyrimų atlikimo metodai, diskusijų metu pasikeičiama praktine patirtimi, problemomis, kylančiomis atliekant tyrimus, ir jų sprendimų būdus, numatomos vystymo gairės. Kadangi kuriami nauji ir tobulinami esantys specializuoti kriminalistiniai metodai specialistai atliekantys psichofiziologinius (melo detektoriaus), vaizdų ir portretų, transporto priemonių identifikavimo tyrimus bei kitų tyrimų sričių) nuolat turi kelti kvalifikaciją savo srityse. 

Šiam tikslui pasiekti buvo vykdomas būtent šis projektas. Projekto metu atlikti tęstinio pobūdžio mokymai padėjo įtvirtinti Kriminalistinių tyrimų padalinių specialistams įgytas žinias kriminalistinių tyrimų srityje ir jas vėliau perteikti kitiems Kriminalistinių tyrimų padalinių specialistams.