2024-01-03

Įgyvendinamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis finansuojamas projektas

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinanacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamąprojektą Nr. LT/2021/VSF/5.1.2.12 „Policijos paimtų daiktų administravimo informacinės sistemos sukūrimas(toliau – Projektas).

Numatytas Projekto biudžetas – 435 034,10 Eur (Europos Sąjungos lėšos – 326 275,57 Eur, bendrojo finansavimo lėšos – 108 758,53 Eur).

Projekto tikslas – įsigyti ir įdiegti programinę įrangą, skirtą policijos paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, ir daiktinių įrodymų (toliau – Paimti daiktai) apskaitai ir valdymui ir ją integruoti su susijusiomis informacinėmis sistemomis taip užtikrinti vieningą paimtų daiktų administravimo procesą.

Paimtų daiktų administravimas yra paslauga, priskiriama visuomenės gerovei svarbioms institucijų funkcijoms, kurių tikslas yra užtikrinti efektyvų turto valdymą, jo išsaugojimą ir savalaikį grąžinimą teisėtam savininkui ar perdavimą į valstybės pajamas, kurios vykdymui šiuo metu būtina skirti ženklius žmogiškuosius ir finansinius išteklius. Ši paslauga yra itin svarbi tiriant administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas, užtikrinant bylose priimtų sprendimų vykdymą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso normas.

Projekto įgyvendinimo metu sukurta informacinė sistema reikšmingai prisidės prie baudžiamojo proceso efektyvumo didinimo, kadangi bus sudarytos galimybės sistemingai kaupti ir apdoroti informaciją. Įdiegus ir naudojant minėtą informacinę sistemą, Lietuvos policija bus įgalinta operatyviau ir efektyviau tirti ir išaiškinti sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo bei terorizmo atvejus, o tai savo ruožtu didins visuomenės saugumą.

VSF_Bendrai finansuoja ES.png