Įgyvendinamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis finansuojamas projektas

Data

2018 09 03

Įvertinimas
0
2524_c060dc8339dc34c8548fe3d3d40c67f2.jpg

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba priėmė Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriame nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL 2014 L 150, p. 112) (toliau – reglamentas). Reglamento 11 straipsnyje „Veiklos parama specialiajai tranzito programai vykdyti“ numatyta, kad skiria paramą kompensuoti negautus tranzito vizų mokesčius ir papildomas išlaidas, kurios atsiranda įgyvendinant supaprastinto tranzito dokumento (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) schemą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 693/2003 ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 694/2003.
Projektas parengtas, kad būtų užtikrintas sklandus STS veikimas, policijos įstaigos galėtų sklandžiai atlikti joms pavestas funkcijas, susijusias su STS įgyvendinimu:

  • užkerta kelią tranzito tvarkos pažeidimams;
  • nustato pažeidimus ir į juos reaguoja;
  • operatyviai ir veiksmingai sprendžia galimus konfliktus;
  • atlieka asmenų, sulaikytų dėl tranzito tvarkos pažeidimo, tapatybės nustatymą, tikrina dokumentus, užtikrina jų apgyvendinimą ir grąžinimą į Rusijos Federaciją;
  • stiprina policijos veiklą prie Europos Sąjungos vidinių sienų.

Projekto lėšomis finansuojamos šios veiklos (išlaidos):

1. Policijos įstaigų darbuotojų, užtikrinančių Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę, išlaikymo (darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų), išlaidos;

2. Policijos transporto priemonių eksploatacijos išlaidos.

3. Policijos transporto priemonių nuomos išlaidos.

Siekiant tinkamai vykdyti STS veiklą (kontrolę), Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendina projektą „Papildomos PD veiklos sąnaudos 2016–2018 m." (toliau - projektas). Projekto vertė – 10 501 780,00 Eur.