2022-12-12

2022 metams besibaigiant

Tyrimų atlikimas

2022 metų trijų ketvirčių duomenimis, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras gavo 4 932 užsakymus atlikti tyrimus, įvykdė – 4 979 (toks skaičius rodo, kad buvo vykdomi ir 2021 m. gauti užsakymai); suteikė 6 394 mokamas paslaugas: išduoti 37 ginklų deaktyvacijos sertifikatai, išbandyta 6 213 ginklų, atlikti 144 transporto priemonių identifikaciniai tyrimai.

Šiais metais Centre, kaip ir ankstesniais metais, daug daroma siekiant kiek galima labiau sutrumpinti tų tyrimų, kurių poreikis didžiausias, atlikimo terminus. Tai yra tokie tyrimai kaip narkotinių ir psichotropinių medžiagų – per 2022 m. devynis mėnesius atlikti 2 023 tyrimai, DNR – atlikti 1 085 tyrimai, informacinių technologijų – atliktas 61 tyrimas. Pavyko gerokai sutrumpinti informacinių technologijų tyrimų atlikimo terminus (atliekama vidutiniškai per 35 dienas), biologinių tyrimų (atliekama vidutiniškai per 60 dienų). Narkotinių ir psichotropinių medžiagų tyrimai Centre jau keletą metų iš eilės atliekami itin skubiai (vidutiniškai per 20 dienų).

Reikia pastebėti, kad vis dar ilgi ekonominių tyrimų atlikimo terminai (vidutiniškai 300 dienų). Siekdamas susidoroti su šiuo iššūkiu Centras investuoja į žmogiškuosius išteklius ir ruošia naujus ekonominių tyrimų specialistus. Per šiuos metus pavyko išplėsti ir pilnai sukomplektuoti Ekonominių tyrimų skyrių. Tai leis ateityje greičiau atlikti ekonominius tyrimus.

Duomenys apie tyrimų eiles policijos sistemoje nuolat atnaujinami ir skelbiami Centro interneto svetainėje.

Kita veikla

• 2022 m. Centras aktyviai dalyvavo diegiant naujoves policijos sistemoje ir didinant policijos pareigūnų ir objektų tyrimo specialistų kompetenciją. Čia paminėsime tik keletą pavyzdžių.

Parengta ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2022 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 5-V-302 patvirtinta Bepiločių orlaivių naudojimo policijos sistemoje 20222025 metais koncepcija. Siekdamas, kad bepiločių orlaivių naudojimas policijos veikloje taptų įprastine profesionalia praktika, Centras rengė specialius mokymus kriminalistinių tyrimų padalinių darbuotojams, atliekantiems įvykio vietų tyrimus (apžiūras). Buvo tobulinami įgūdžiai fiksuoti įvykio vietas naudojant bepiločius orlaivius ne tik dienos, bet ir nakties metu. Internete galime peržiūrėti vaizdo medžiagą apie šiuos mokymus.

Centras surengė kitus aktualius keturių dienų mokymus „Masinių nelaimių, katastrofų aukų ir jų dalių identifikavimas“.

Lietuvos policijos daktiloskopinių tyrimų specialistai sėmėsi patirties iš Jungtinių Amerikos Valstijų Federalinio tyrimų biuro instruktorių, kurie vedė mokymus Centre.

Įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo 2014–2021 m. programos projektą Nr. LT06-4-VRM-TF-001 „Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas Lietuvos policijoje“ net 25 Centro specialistai dalyvavo ENFSI ekspertų darbo grupių ir kitų kriminalistinius tyrimus atliekančių institucijų organizuojamose konferencijose, teoriniuose-praktiniuose seminaruose. Dalyvaudami tokio pobūdžio tarptautiniuose mokymo renginiuose specialistai ne tik tobulina savo kompetenciją, bet ir vėliau prisideda prie geriausios kriminalistinių tyrimų atlikimo praktikos Centro laboratorijose diegimo.

Centro Kinologijos valdybos surengtos Pareigūnų, dirbančių su tarnybiniais šunimis, daugiakovės pirmenybės plačiai nušviestos Lietuvos žiniasklaidoje.

• Toliau vykdomi akreditacijos įsipareigojimai ir siekiama užtikrinti tyrimų rezultatų patikimumą.

2022 metais buvo plečiama daktiloskopinių tyrimų akreditacijos sritis tobulinant fizikinio-cheminio ryškinimo metodus. Informacinių technologijų tyrimo skyrius siekia akreditacijos ir todėl buvo pateikta paraiška Nacionaliniam akreditacijos biurui akredituoti standžiųjų diskų kopijavimo metodą. Pasiruošimas akreditacijai išorės ekspertų buvo įvertintas teigiamai. Baigus vertinimo procedūras artimiausiu metu bus patvirtinta atnaujinta Centro akreditavimo sritis. Centro aktualią akreditavimo sritįvisuomet galite peržiūrėti Centro interneto svetainėje.

Kaip ir kiekvienais metais, pagal sudarytą planą tyrimus atliekantys skyriai dalyvavo tarptautiniuose profesionalumo testuose: dėl biologinių tyrimų – GEDNAP (German DNA Profiling), dėl daktiloskopinių tyrimų – ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) organizuotuose profesionalumo testuose. Taip pat dalyvauta tarptautiniame kompleksinio tyrimo teste (rašysenos, daktiloskopijos, DNR, cheminių tyrimų), organizuotame pagal AFORE (Accreditation of Forensic Laboratories in Europe) projektą ENFSI ekspertų darbo grupių.

• Siekiant tobulinti atliekamus tyrimus ir išlaikyti aukštą profesionalumą 2022 m. buvo įsigyta naujausios tyrimų įrangos:

Informacinių technologijų tyrimams atlikti – pagal nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamas projektą Nr. LT/2019/VSF/5.1.1.4 „Kriminalistinės techninės ir programinės įrangos, skirtos elektroninių nusikaltimų tyrimams, įsigijimas, II etapas“.

Sprogmenų, sprogimo aplinkybių, šaunamųjų ginklų, šaudmenų ir savadarbių įtaisų tyrimams – pagal nacionalinės Vidaus saugumo fondo programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2019/VSF/6.1.1.9 „Laboratorinės įrangos įsigijimas sprogstamųjų medžiagų, šaunamųjų ginklų, šaudmenų ir savadarbių įtaisų tyrimams atlikti, II etapas“.

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) tyrimams atlikti – pagal  nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2019/VSF/5.1.1.2 „Laboratorinės įrangos, skirtos narkotinių medžiagų ir jų pirmtakų tyrimui, įsigijimas, II etapas“.

Galimybė išreikšti nuomonę apie gautas paslaugas

Jeigu norėtumėte išreikšti nuomonę apie Centro (adresais: Liepyno g. 11A, 08108 Vilnius arba Minsko pl. 45, 02121 Vilnius) teikiamas paslaugas arba turėtumėte gerinimo pasiūlymų, prašome tai padaryti atsidarius šią nuorodą.