Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Siekdami efektyviai vykdyti teisėsaugos institucijoms keliamus uždavinius, o pirmiausia – užtikrinti Jūsų saugumą, neišvengiamai turime rinkti, saugoti, sisteminti ir kitaip tvarkyti didelius kiekius asmens duomenų. Ne paslaptis, kad toks duomenų tvarkymas gali apimti ir itin jautrius, neskelbtinus duomenis, todėl ypač rūpinamės, kad visi Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, saugiai ir atsakingai. Tai darydami visų pirma vadovaujamės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. Norėdami Jus supažindinti su Lietuvos policijos vykdoma asmens duomenų tvarkymo politika bei informuoti apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, turimas teises, skelbiame aktualią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Lietuvos policijoje.

Išsamiau su Jūsų asmens duomenų tvarkymu galite susipažinti Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.

 

Bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymą

 

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas?

Lietuvos policijoje Jūsų duomenis tvarkome automatizuotu ir neautomatizuotu būdu. Automatizuotu būdu tvarkomų asmens duomenų, išskyrus vaizdo/vaizdo ir garso duomenis, valdytojas yra Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), juridinio asmens kodas 188785847, buveinės adresas Saltoniškių g. 19, 08105 Vilnius,  tel.: 8 700 60000, el. paštas: info@policija.lt. Tuo tarpu neautomatizuotu būdu tvarkomų asmens duomenų susistemintose rinkmenose bei automatizuotu būdu tvarkomų vaizdo/vaizdo ir garso duomenų valdytojas yra ta policijos įstaiga, kurios žinioje yra atitinkami duomenys (nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones). Šių policijos įstaigų sąrašas pateiktas tituliniame internetinės svetainės http://policija.lrv.lt/ lape; kontaktiniai duomenys pasiekiami paspaudus ant atitinkamos policijos įstaigos nuorodos.

Automatizuotu būdu tvarkomus duomenis, kurių valdytojas yra Policijos departamentas, jo vardu tvarko Policijos departamentui pavaldžios policijos įstaigos, kurios veikia kaip duomenų tvarkytojai.

Informuojame, kad Policijos departamentui ir jam pavaldžioms policijos įstaigoms taip pat suteiktos teisės, kaip kitų valstybės informacinių sistemų ir registrų duomenų tvarkytojams arba duomenų gavėjams, tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kaupiamus Vidaus reikalų ministerijos ir kituose valstybės informacinėse sistemose ir registruose, pavyzdžiui, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre, Administracinių nusižengimų registre, Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje, Nusikalstamų veikų žinybiniame registre, Ieškomų asmenų žinybiniame registre, Habitoskopinių duomenų registre, Šengeno informacinėje sistemoje ir kt.

Kur tvarkome Jūsų duomenis?

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos policijos įstatymu, policijos uždaviniams įgyvendinti būtinus Jūsų duomenis tvarkome Policijos informacinėje sistemoje (POLIS) ir kituose žinybiniuose registruose ir informacinėse sistemose, o įstatymų nustatytais atvejais – valstybės registruose. Visų registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymas bei šių duomenų valdytojai ir tvarkytojai reglamentuojami atitinkamų registrų ir sistemų nuostatais.

Jūsų duomenims tvarkyti esame įsteigę 13 viešųjų informacinių sistemų ir registrų, kuriuos valdo Policijos departamentas:

    • Elektroninio stebėjimo informacinė sistema  
    • Eismo įvykių informacinė sistema
    • Policijos licencijuojamos veiklos informacinė sistema
    • Prevencinės veiklos valdymo informacinė sistema  
    • Vieninga pajėgų valdymo sistema  
    • Policijos elektroninių paslaugų sistema  
    • DNR duomenų registras  
    • Daktiloskopinių duomenų registras  
    • Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registras  
    • Prevencinių poveikio priemonių taikymo registras  
    • Ieškomų transporto priemonių registras  
    • Ieškomų ginklų registras  
    • Policijos registruojamų įvykių registras  

Be to, siekdami įgyvendinti Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme numatytus kriminalinės žvalgybos uždavinius, šiame įstatyme numatytais pagrindais atliekame kriminalinės žvalgybos tyrimą bei Kriminalinės žvalgybos telekomunikaciniame tinkle, kuriame įdiegtos Policijos departamento valdomos sistemos – Kriminalinės žvalgybos informacinė sistema, Kriminalinės žvalgybos slaptųjų dalyvių telekomunikacinis tinklas ir informacinė sistema, Keleivių duomenų įrašų sistema ir Stacionarios transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo sistema, tvarkome kriminalinės žvalgybos duomenis. Šiose sistemose tvarkomi duomenys, kuriems taikoma riboto naudojimo arba aukštesnė slaptumo žyma, tad šių duomenų atskleidimas galimas tik įstatymų nustatyta tvarka.

Be šių valstybės informacinių sistemų ir žinybinių registrų taip pat naudojamės kitomis vidinėmis sistemomis ir posistemiais tam, kad galėtume administruoti darbuotojų ir esant poreikiui kitų asmenų duomenis, užtikrinti sklandų darbą organizacijos viduje bei efektyvų keitimąsi informacija. Savarankiškai veikiančias vidines sistemas ir posistemius, kuriuose gali veikti ir kitos smulkesnės sistemų ir posistemių dalys, pagal jų paskirtį galima suskirstyti į šias funkcines grupes:
    • dokumentų valdymo, vidinės komunikacijos ir informacijos organizavimo bei teikimo funkcijai įgyvendinti naudojame Policijos dokumentų valdymo sistemą, Policijos intranetą, stokipoliciją.lt portalą, POLIS naršyklę ir Policijos organizacinių paslaugų portalą;
    • projektų valdymo funkcijai įgyvendinti naudojame Policijos projektų valdymo sistemą (Redmine);
    • personalo valdymo funkcijai įgyvendinti naudojame Personalo posistemį, Kompiuterinių darbo vietų ir teisių administravimo sistemą, Tarnybinės uniforminės aprangos sistemą, Automobilių rezervavimo sistemą (ECOFLEET);
    • finansų valdymo funkcijai įgyvendinti naudojame Buhalterinės apskaitos ir biudžeto posistemį;
    • ataskaitų rengimo funkcijai įgyvendinti naudojame Ataskaitų sistemą;
    • viešųjų pirkimų valdymo funkcijai įgyvendinti naudojame Viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo programą (ECOCOST).

Su išsamia informacija apie Policijos departamento valdomus ir (ar) tvarkomus, taip pat apie policijos įstaigų tvarkomus valstybės ir žinybinius registrus bei informacines sistemas galite susipažinti adresu https://registrai.lt/.


Duomenų apsaugos pareigūnas

Siekdami įgyvendinti Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas, Policijos departamente įsteigėme centralizuotą Duomenų apsaugos skyrių, o šiam skyriui vadovauti paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną – Andrių Liutkevičių. Duomenų apsaugos pareigūnas, kartu su savo komanda, pasiruošęs atsakyti į visus Jums rūpimus klausimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir teisės į asmens duomenų apsaugą įgyvendinimu policijos įstaigose.

Kviečiame susisiekti elektroniniu paštu dap@policija.lt

 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslai

Siekdami įgyvendinti policijai keliamus uždavinius bei organizuodami savo veiklą, Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais teisiniais pagrindais:
    • Sąjungos arba nacionalinėje teisėje mums taikoma teisinė prievolė, kurią privalome įvykdyti, pavyzdžiui, privalome vykdyti Lietuvos Respublikos policijos įstatyme numatytas policijos funkcijas;
    • Jūsų duomenis turime tvarkyti tam, kad galėtume atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba tai būtina vykdant mums pavestas viešosios valdžios funkcijas, pavyzdžiui, siekdami užkardyti visuomenei pavojingas nusikalstamas veikas, tam tikslui galime pasitelkti vaizdo stebėjimo priemones;
    • mums gali prireikti Jūsų asmens duomenų siekiant apsaugoti Jūsų gyvybinius interesus, pavyzdžiui, įtardami, kad Jūsų gyvybei gresia realus pavojus, ir norėdami Jus apsaugoti, galime rinkti Jūsų buvimo vietos ar kitus duomenis;
    • taip pat galime prašyti Jūsų sutikimo, pavyzdžiui, norėdami įrašyti tam tikrą telefoninį pokalbį kokybės užtikrinimo tikslais;
    • duomenų mums gali reikėti sutarties sudarymui ir jos vykdymui, pavyzdžiui, mums gali reikėti Jūsų sąskaitos duomenų, kad galėtume sumokėti už suteiktas paslaugas pagal viešųjų pirkimų sutartį;
    • mes galime turėti savo teisėtų interesų, pavyzdžiui, mūsų turto apsauga.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis siekiame šių tikslų:
    • užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą;
    • užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką;
    • teikti neatidėliotiną pagalbą fiziškai ar psichiškai bejėgiškiems asmenims, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, administracinių nusižengimų, ekstremaliųjų situacijų ar panašių veiksnių;
    • vykdyti nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą;
    • vykdyti eismo automobilių keliais priežiūrą.

Be to, asmens duomenis policijos įstaigose galime tvarkyti ir kitais administracinio ir organizacinio pobūdžio tikslais, tokiais kaip skundų ir prašymų nagrinėjimas, asmenų informavimas, taip pat įdarbinimo ir atitikties teisės aktų reikalavimams užtikrinimo, vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo, personalo valdymo, apskaitos, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo, vidinės komunikacijos, sutarčių vykdymo ir kt.), policijos veiklos viešinimo ir panašiais tikslais.


Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims teikiame tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

Asmens duomenys teikiami šiais pagrindais:

  •     Pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį     (daugkartinis asmens duomenų teikimas)
  •     Pagal fizinio ar juridinio asmens prašymą (vienkartinis asmens duomenų teikimas)
  •     Policijos iniciatyva (įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse nustatytas asmens duomenų    teikimas)

Su duomenų gavėjų, su kuriais esame sudarę (asmens) duomenų teikimo sutartis, sąrašu galite susipažinti čia.

Kiekvienoje asmens duomenų teikimo sutartyje nustatomi bent jau asmens duomenų teikimo ir gavimo pagrindai, asmens duomenų naudojimo tikslas, duomenų teikimo ir naudojimo sąlygos bei tvarka.

Vienkartinio asmens duomenų teikimo atveju Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims teikiame pagal individualų prašymą, kompetentingiems policijos įstaigos darbuotojams atidžiai įvertinus, o prireikus – pasikonsultavus su duomenų apsaugos pareigūnu, ar pateiktas prašymas yra pagrįstas, teisėtas ir proporcingas. Kiekvienu atveju reikalaujame, kad prašyme būtų nurodytas asmens duomenų gavimo teisėtas pagrindas, asmens duomenų naudojimo tikslas ir prašomų asmens duomenų apimtis, prireikus taip pat reikalaujame pateikti teisę gauti Jūsų asmens duomenis pagrindžiančius dokumentus. Nustatę, kad prašymas yra pagrįstas ir teisėtas, Jūsų duomenis teikiame ne didesne apimtimi nei to reikia duomenų gavėjo teisėtam tikslui pasiekti bei griežtai laikydamiesi kitų Reglamento (ES) 2016/679 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmens duomenų tvarkymo principų.


Duomenų subjekto teisės

Pagal Reglamentą (ES) 2016/679 Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

- teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12-14 str.)
    • Jūsų teisę būti informuotam įgyvendiname skelbdami asmens duomenų tvarkymo politiką. Jei vis dėlto neradote atsakymų į Jums rūpimus klausimus, kviečiame kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@policija.lt.  

- teisę susipažinti su policijoje tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 str.)    
    •  Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, bei teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, duomenų tvarkymo tikslais, asmens duomenų saugojimo laikotarpiu, Jūsų duomenų gavėjais ir pan.
    • Šią teisę galite įgyvendinti nemokamai, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, pavyzdžiui, jei teikiate pasikartojančio turinio, nepagrįstus ar neproporcingus prašymus.
    • Be to, tam tikrais atvejais galime atsisakyti pateikti Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kai duomenų atskleidimas galėtų pakenkti policijos vykdomai nusikalstamų veikų prevencijai ar tyrimui.

- teisę reikalauti ištaisyti netikslius ir papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento (ES) 2016/679 16 str.)
    • Jei manote, kad tvarkome netikslią ar neteisingą informaciją apie Jus, turite teisę prašyti, kad šią informaciją patikslintume, ištaisytume ar papildytume.

- teisę reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento (ES) 2016/679 17 str.)
   • Šia teise galite pasinaudoti, jei Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam buvo renkami ar kitaip tvarkomi, Jūs atšaukėte savo sutikimą (kai duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu), Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento (ES) 2016/679 21 str. 1 d. ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenys buvo tvarkyti neteisėtai arba Jūsų asmens duomenis turime ištrinti laikydamiesi Sąjungos ar nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
    • Ši teisė gali būti neįgyvendinama tam tikrais teisės aktuose numatytais atvejais.

- teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 str.)
    • Galite reikalauti, kad apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei Jūsų asmens duomenys yra netikslūs, Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, Jūsų asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo rinkti ar kitaip tvarkyti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, arba Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento (ES) 2016/679 21 str. 1 d., kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.

- teisę į asmens duomenų perkeliamumą (Reglamento (ES) 2016/679 20 str.)
    • Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui. Jei Jūsų prašymas bus pagrįstas ir turėsime technines galimybes jam patenkinti, Jūsų asmens duomenis persiųsime Jums arba Jūsų nurodytam duomenų valdytojui.

- teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (Reglamento (ES) 2016/679 21 str.)
    • Jūs turite teisę nesutikti dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenims, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. e ar f punktais, nebent mes galėsime įrodyti, kad duomenis tvarkome dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

- teisę atšaukti savo sutikimą (Reglamento (ES) 2016/679 7 str. 3 d.)
    • Jūs turite teisę atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymą grindžiame sutikimu.

- teisę, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas (Reglamento (ES) 2016/679 22 str.)
    • Jūs turite teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris Jums panašiu būdu daro didelį poveikį.

- teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (Reglamento (ES) 2016/679 77 str.)
    • Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame Reglamentą (ES) 2016/679 ar kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos, kaip tai padaryti, rasite adresu https://vdai.lrv.lt/.

Kaip galiu įgyvendinti savo teises?

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, turite pateikti rašytinį prašymą tiesiogiai, atvykęs į Policijos departamentą ar jam pavaldžias policijos įstaigas, paštu ar per įgaliotą pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis. Prašymas turi būti įskaitomas, Jūsų pasirašytas, jame turite nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti ir informaciją apie tai, kokią iš pirma nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti. Jei dėl Jūsų teisių įgyvendinimo kreipiasi Jūsų atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, informaciją, kad kreipiasi Jūsų vardu bei dėl kokių Jūsų teisių ir kokios apimties įgyvendinimo, taip pat pateikti tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

Tam, kad galėtume įsitikinti, kad Jūs turite teisę įgyvendinti pirma nurodytas duomenų subjekto teises, prašome, kad pateikdamas prašymą patvirtintumėte savo tapatybę. Jei prašymą teikiate asmeniškai, turėsite pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį asmens dokumentą; jei prašymą siunčiate paštu ar per pasiuntinį, prie jo turėsite pridėti Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; jei prašymą teikiate elektroninių ryšių priemonėmis, jį turėsite pasirašyti elektroniniu parašu.

Prašymą galite užpildyti pasinaudodami mūsų parengta prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma.              


Asmens duomenų sauga

Tvarkydami Jūsų duomenis skiriame ypatingą dėmesį asmens duomenų saugumui užtikrinti. Tam esame numatę tiek technines, tiek ir organizacines duomenų saugumo priemones, kurias taikome vadovaudamiesi visų pirma šiais teisės aktais:

    • Reglamentu (ES) 2016/679;
    • Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu;
    • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
    • Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27002:2014 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir LST ISO/IEC 27001:2013 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“;
    • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;
    • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;
    • Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;
    • Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų, Saugos dokumentų turinio gairių, Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašais;
    • Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais;
    • kitais teisės aktais, reglamentuojančiais POLIS duomenų tvarkymo teisėtumą, POLIS tvarkytojų veiklą ir duomenų saugos valdymą.

Mūsų informacinių technologijų nepertraukiamu veikimu, atsarginių duomenų kopijų darymu ir duomenų atkūrimu jų avarinio praradimo atveju rūpinasi policijos generalinio komisaro įsakymu paskirtas asmuo, kuris vadovaujasi reikalavimais, numatytais Policijos informacinių sistemų ir registrų duomenų saugos nuostatuose.

Visi su asmens duomenimis dirbantys policijos įstaigų darbuotojai yra privalomai supažindinami su Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, saugos politika ir kitais teisės aktais. Be to, kiekvienas policijos įstaigų darbuotojas, kuris tvarko asmens duomenis arba eidamas savo pareigas juos sužino, privalo laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, o ši pareiga išlieka net ir pasibaigus darbo santykiams.

Prieigos teises naudotis POLIS suteikiame tik įvertinę, ar darbuotojo atliekamos funkcijos atitinka duomenų tvarkymo tikslus, bei jo reikalaujame pasirašyti pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį. Be to, darbuotojai yra įpareigoti kiekvieną kartą tvarkydami Jūsų asmens duomenis tiksliai ir išsamiai nurodyti duomenų tvarkymo pagrindą, jiems griežtai draudžiama naudotis POLIS duomenimis ne tarnybos tikslais, taip pat be teisėto pagrindo juos perduoti kitiems asmenims ar paviešinti. Siekdami užtikrinti, kad šių reikalavimų laikomasi, vykdome duomenų tvarkymo teisėtumo kontrolę – fiksuojame naudotojų veiklos įrašus, atliekame auditą.

Policijos įstaigose taip pat skiriame daug dėmesio savo darbuotojų švietimui ir sąmoningumo ugdymui asmens duomenų apsaugos srityje: rengiame mokymus, skatiname aktyviai konsultuotis su duomenų apsaugos pareigūnu, akcentuojame svarbą prevenciškai reaguoti į numatomas grėsmes asmens duomenų saugumui bei nedelsiant informuoti duomenų apsaugos pareigūną apie galimus asmens duomenų saugumo pažeidimus. Kiekvienas pranešimas apie galimą asmens duomenų saugumo pažeidimą, vadovaujantis Asmens duomenų saugumo pažeidimų nustatymo, tyrimo, pranešimų apie juos ir dokumentavimo tvarkos aprašu, ištiriamas per vieną darbo dieną, siekiant išsiaiškinti ir nustatyti, ar pažeidimas iš tikrųjų buvo padarytas, o jeigu padarytas – koks yra pažeidimo tipas ir kokios galimos jo pasekmės (įvertinti grėsmės riziką). Šiuo būdu užtikriname, kad asmens duomenų saugumo pažeidimai būtų nustatomi laiku, įvertinama rizika Jūsų teisėms ir laisvėms ir pateikiami siūlymai dėl taisomųjų veiksmų vykdymo, pranešimo pateikimo priežiūros institucijai ir Jums, o taip pat prevencinių priemonių įgyvendinimo.


Vaizdo duomenų tvarkymas

Dėl itin sparčios technologijų kaitos ir naujų iššūkių, su kuriais susiduria policijos pareigūnai vykdydami viešosios valdžios jiems pavestas funkcijas, privalome nuolat ieškoti pažangių ir veiksmingų būdų, kurie ne tik palengvintų mūsų kasdienį darbą, bet svarbiausia – leistų sutelkti turimus išteklius ir juos panaudoti prasmingai ir visuomenei naudingai veiklai, t. y. saugumo didinimui viešose erdvėse, greitam ir rezultatyviam sunkių ir labai sunkių nusikalstamų veikų atskleidimui, operatyviam reagavimui į nelaimingus atsitikimus, ekstremaliąsias situacijas ir stichines nelaimes, viešosios tvarkos užtikrinimui, viešojo intereso gynimui, o taip pat policijos pareigūnų veiklos skaidrumo ir apsaugos nuo nepagrįstų kaltinimų užtikrinimui, todėl tikslinga, o tam tikrais atvejais ir būtina, tvarkyti Jūsų vaizdo, esant poreikiui – vaizdo ir garso, duomenis.

Vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotus Jūsų duomenis tvarkome griežtai vadovaudamiesi Vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotų vaizdo duomenų tvarkymo policijos įstaigose taisyklėmis.

Informuojame, kad Jus galime užfiksuoti šiomis priemonėmis:
    • tarnybinėse transporto priemonėse įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis;
    • mobiliosiomis vaizdo stebėjimo kameromis, tvirtinamomis prie uniformos (angl. body camera);
    • stacionariomis vaizdo stebėjimo kameromis, įrengtomis pastatuose, jų teritorijose ar viešose vietose;
    • kitomis vaizdo stebėjimo priemonėmis, pavyzdžiui, tarnybiniais mobiliaisiais telefonais ar bepilotėmis skraidyklėmis.

Kiekvieną kartą rinkdami Jūsų vaizdo ar vaizdo ir garso duomenis, įsipareigojame tai daryti skaidriai, t. y. Jus apie tai iš anksto informuosime pranešdami žodžiu, ant tarnybinių automobilių langų užklijuotais informaciniais lipdukais, pakabintomis informacinėmis lentelėmis ar kitais teisės aktuose nustatytais ir Jums priimtinais būdais.

Jūsų vaizdo duomenų valdytojas – policijos įstaiga, kurios valdomomis vaizdo stebėjimo priemonėmis Jūs buvote užfiksuotas. Vis dėlto tam tikrais atvejais vaizdo duomenų stebėjimą galime atlikti ne vieni, o kartu su bendrais duomenų valdytojais. Šiuo metu pagal sutartis dėl bendro vaizdo duomenų valdymo kaip bendri duomenų valdytojai veikia:
    • Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija;
    • Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Kauno miesto savivaldybės administracija;
      Kauno miesto teritorijos stebėjimo vaizdo kameromis informacinis pranešimas
    • Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Jonavos rajono savivaldybės administracija;
    • Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Skuodo rajono savivaldybės administracija;
    • Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Plungės rajono savivaldybės administracija;
    • Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija;
    • Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio miesto seniūnija;
    • Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Joniškio rajono savivaldybės administracija;
    • Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir Birštono savivaldybės administracija.

Bet kuriuo atveju Jūsų vaizdo ar vaizdo ir garso duomenis tvarkysime tik siekdami užtikrinti:
    • asmenų teisių ir laisvių apsaugą;
    • viešąją tvarką ir visuomenės saugumą;
    • nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą;
    • asmenų gyvybės ir sveikatos apsaugą, fizinį ir psichologinį neliečiamumą;
    • saugų eismą;
    • policijos įstaigų pastatų (patalpų), teritorijų ir jose esančio materialiojo turto, įslaptintos informacijos apsaugą;
    • tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimą ir prevenciją.

Tais atvejais, kai vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuojamas įvykis, dėl kurio gali būti pradedamas ikiteisminis tyrimas arba administracinė teisena, vaizdo įrašas įkeliamas į atitinkamą registrą ar sistemą, kuriame saugojamas pagal tame registre ar sistemoje nustatytus saugojimo terminus.

Jūsų vaizdo duomenys tretiesiems asmenims bus teikiami tik pagal rašytinį prašymą atsakingam policijos įstaigos darbuotojui įvertinus prašyme nurodytus prašomų pateikti vaizdo duomenų tvarkymo tikslus, teikimo bei gavimo teisinius pagrindus ir apimtį.

Be abejonės susipažinti su savo vaizdo ar vaizdo ir garso duomenimis galėsite ir Jūs pats duomenų valdytojui (t. y. atitinkamai policijos įstaigai) pateikęs prašymą, kuriame prašome nurodyti prašomų pateikti duomenų apimtį ir kitą Jūsų prašymui įvykdyti reikalingą informaciją, kaip antai: data, laikas, vieta ir pan. Be to, Jūs galite įgyvendinti ir kitas duomenų subjektų teises, išdėstytas ankstesniame skyrelyje „Duomenų subjekto teisės“.

Siekdami nepažeisti kitų duomenų subjektų teisių, įgyvendindami Jūsų prašymą susipažinti su savo vaizdo ar vaizdo ir garso duomenimis, teikiamus duomenis apdorosime taip, kad būtų pašalinti ar modifikuoti trečiųjų asmenų atvaizdai, balsai, transporto priemonių valstybiniai numeriai ir kiti asmens duomenys.


Kaip užtikriname Jūsų vaizdo duomenų saugą?
    • atliekame poveikio duomenų apsaugai vertinimus ir konsultuojamės su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
    • parenkame ir nuolat atnaujiname duomenų apsaugos priemones, atsižvelgdami į aktualius teisės aktų reikalavimus, duomenų ir informacinių technologijų saugumo standartus, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir duomenų apsaugos pareigūno rekomendacijas;
    • užtikriname, kad vaizdo duomenis tvarkantys policijos darbuotojai būtų supažindinti su asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir konfidencialumo principu bei jų laikytųsi, bendradarbiautų su duomenų apsaugos pareigūnu ir užtikrintų, kad vaizdo stebėjimo priemonės būtų techniškai tvarkingos, o apie sutrikimus būtų nedelsiant pranešama vaizdo stebėjimo priemonių prižiūrėtojui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-11