Kaip Lietuvos policija ruošiasi artėjantiems Šengeno vertinimams?

Data

2018 08 09

Įvertinimas
0
20180725_163050.jpg

Narystė Šengeno erdvėje – tai ne tik privilegija, suteikianti valstybių narių piliečiams galimybę laisvai keliauti ar sudaranti palankias sąlygas jų ekonomikos plėtrai, bet ir didelė atsakomybė, kurią valstybės prisiima prisijungdamos prie Šengeno narių klubo. Kadangi šioje teritorijoje yra panaikinta ją sudarančių valstybių vidaus sienų kontrolė, saugumui joje užtikrinti yra būtina patikima šios zonos išorės sienų apsauga. Sklandus Šengeno teisyno – vieningų reikalavimų išorinių sienų apsaugai, kontrolei, vizų ir leidimų gyventi išdavimui trečiųjų šalių piliečiams bei laisvą žmonių judėjimą kompensuojančių priemonių – taikymas yra būtina sąlyga šiam tikslui pasiekti. Šį rudenį vyksiančių Šengeno vertinimų metu Europos Komisijos ir kitų valstybių narių deleguoti ekspertai tikrins, kaip Lietuvos teisėsaugos institucijoms sekasi susidoroti su šia užduotimi.

Šių metų spalio ir lapkričio mėnesį vyksiančių Šengeno vertinimų metu bus tikrinamas Lietuvos policijos gebėjimas taikyti Šengeno teisyną saugant Europos Sąjungos išorės sienas, vykdant tarptautinį bendradarbiavimą ir įgyvendinant asmenų grąžinimo politiką, išduodant vizas, naudojantis Šengeno informacine sistema bei siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Vertinimo procesą sudarys dvi dalys – planinės ekspertų misijos ir iš anksto nepaskelbti patikrinimai. Šengeno vertinimai policijos bendradarbiavimo srityje vyks š. m. spalio 22–26 d., asmenų gražinimą vykdančiose įstaigose – spalio 21-27d., SIS/SIRENE srityje – lapkričio 11–16 d., vizų išdavimo srityje – lapkričio 18-24 d., duomenų apsaugos srityje – lapkričio 25–30 d. Iš anksto neplanuotų patikrinimų atveju apie ekspertų atvykimą vertinama įstaiga bus informuota likus ne daugiau kaip 24 val. iki patikrinimo. Šiam išbandymui pradėta ruoštis dar praėjusiais metais, tad nemažai parengiamųjų darbų jau baigti – atlikta po 2012-2013 m. vykusių vertinimų gautų rekomendacijų analizė, užpildytas Šengeno teisyno įgyvendinimo vertinimo klausimynas, atnaujinta informacija apie Šengeno informacinę sistemą ir kitas su vertinimais susijusias sritis Lietuvos policijos intranete, surengti susitikimai su Latvijos ir Lenkijos pareigūnais bendradarbiavimui pasienyje aptarti, parengtas informacinis leidinys apie policijos vykdomo tarptautinio bendradarbiavimo įrankius, procesus ir teisinį reglamentavimą.

Kitas itin svarbus pasiruošimo Šengeno vertinimams etapas – tai dviejų pakopų mokymai, kurių pagalba siekiama pagerinti policijos įstaigų darbuotojų žinias apie teorinius ir praktinius policijos tarptautinio bendradarbiavimo aspektus. Pirmosios pakopos mokymai, kurių metu apmokyti Policijos departamento, apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose tarptautinio bendradarbiavimo klausimus kuruojantys ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro darbuotojai, sėkmingai baigti šių metų birželio mėnesį. Šiuo metu įgyvendinamas antrasis mokymų programos etapas – apmokomi Lietuvos policijos įstaigose dirbantys pareigūnai, kurių įgūdžiai ir bus tikrinami Šengeno vertinimų metu. Trejus mokymus planuojama surengti Vilniaus apskrityje, po vienus mokymus organizuojama kitose devyniose apskrityse. Šių užsiėmimų metu birželio mėnesį apmokyti instruktoriai bei Lietuvos kriminalinės policijos biuro ekspertai su kolegomis dalinasi žiniomis apie tarptautinio policijos bendradarbiavimo bei keitimosi informacija ypatumus. Liepos mėnesį pradėtus teorinius mokymus, kurie vyks iki spalio vidurio, papildo ir simuliacijos – praktinės užduotys, kurių metu tikrinamas pareigūnų gebėjimas pritaikyti įgytas žinias keičiantis informacija su partneriais. Kiekvienas dalyvis mokymų pabaigoje laiko žinių patikrinimo testą ir gauna dalyvavimą patvirtinantį pažymėjimą.

Artimiausiu metu pasidalinsime tolimesnėmis naujienomis apie pasiruošimo Šengeno vertinimams proceso eigą, o kol kas dalinamės keliomis akimirkomis iš Vilniuje bei Panevėžyje vykusių mokymų.